تاثیر 4 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر محتوای پروتئین های هدف میکانیکی راپامایسین در پستانداران (mTOR) و عامل رونویسی استرول تنظیم کننده پروتئین-1 (SREBP1) در بافت چربی موش های صحرایی چاق مبتلا به دیابت نوع دو

پیام:
چکیده:
مقدمه

چاقی و دیابت نوع 2 می تواند در عملکرد مسیرهای مهم سلولی اختلال ایجاد کند. فعال شدن مسیر mTOR منجر به تنظیم پروتیین SREBP1 برای متابولیسم و تنظیم بافت چربی می شود. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر 4 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر محتوای پروتیین های mTOR و SREBP1 در بافت چربی موش های صحرایی چاق مبتلا به دیابت نوع 2 می باشد.

روش ها

در این مطالعه تجربی، 12 سر موش صحرایی نر 2 ماهه از نژاد اسپراگوداولی با میانگین وزن 20±300 گرم انتخاب و پس از دیابتی شدن از طریق القاء STZ و نیکوتین آمید به روش تصادفی به 2 گروه، تمرین دیابتی (6 سر) و کنترل دیابتی (6 سر) تقسیم ‏شدند؛ گروه تمرینی 4 روز در هفته مطابق با برنامه تمرینی به‏ مدت 4 هفته به تمرین ورزشی HIIT پرداختند؛ در حالی که گروه کنترل هیچ گونه برنامه تمرینی نداشتند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون t-مستقل و t-وابسته استفاده‏ شد.

یافته ها

تغییر معنی داری در محتوای پروتیین mTOR (12/0>p) مشاهده نشد؛ اما محتوای پروتیین SREBP1 (001/0>p) افزایش معنی دار یافت. وزن گروه کنترل (0001/0P=) و گروه HIIT (010/0P=) افزایش معنی داری را نشان داد. قند خون گروه کنترل نیز افزایش معنی داری داشت (0001/0P=)؛ اما، قند خون موش های گروه HIIT،  تغییر معنی داری را نشان نداد (14/0P=).

نتیجه گیری

4 هفته تمرین HIIT نتوانست وزن، میزان قند خون و محتوای پروتیین های mTOR را تغییر معنی داری دهد. اما منجر به افزایش محتوای SREBP1 شد؛ بنابراین در تجویز تمرین HIIT باید عواملی مانند مدت زمان و شدت تمرین به گونه ای تنظیم شود که بهترین نتیجه حاصل شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
26 -35
لینک کوتاه:
magiran.com/p2108374 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.