تاثیر کمبود متیونین جیره بر ویژگی های بافت شناسی برخی اندام های لنفاوی بلدرچین ژاپنی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

متیونین اولین اسیدآمینه محدود کننده در بلدرچین های با جیره پایه ذرت/سویا است که سبب بهبود کیفیت پروتیین و کاهش غلظت آن در جیره می شود. هدف از این پژوهشتاثیر کمبود متیونین جیره بر ویژگی های بافت شناسیبرخی اندام های لنفاوی بلدرچین ژاپنی است.

روش کار

20 قطعه بلدرچین ژاپنی یک روزه به طور تصادفی به 2گروه 10 تایی آزمایشی با جیره فاقد مکمل متیونین و شاهد با جیره استاندارد تقسیم و به مدت 6 هفته تغذیه شدند. پس از پایان دوره نمونه هایی از بورس فابریسیوس، تیموس، طحال و لوزه سکومی تهیه و مراحل معمول بافت شناسی انجام شد. جهت مطالعه هیستومورفومتریک از فتومیکروگراف های تهیه شده در نرم افزارAxio vixion Rel4.8پارامترهای مورد نظر اندازه گیری و داده ها به صورت میانگین±انحراف معیار ارایه و به روش آماریTestIndependent-Samples T با سطح معنی داریp<0/05 بررسی شدند.

یافته ها

 نتایج نشان داد کمبود متیونین جیره در اندام های مهم لنفاوی بلدرچین نظیر بورس فابریسیوس، لوزه سکومی و تیموس اثرات منفی دارد و سبب کاهش ارتفاع پلیکا و نیز تعداد فولیکول ها در بورس فابریسیوس، کاهش تعداد فولیکول ها در لوزه سکومی و کاهش قطر لبول ها در تیموس گردید در حالی که تغییرات چندانی در طحال دیده نشد.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج احتمال دارد که کاهش پارامترها ناشی از تولید کمتر سلول ها باشد. اگرچه این احتمال نیز وجود دارد که این کاهش به دلیل افزایش توانایی مهاجرت و انتقال سلول ها به بافت های محیطی روی داده باشد. هم چنین نبود تغییرات قابل توجه در طحال ممکن است ناشی از مکانیسم های جبرانی باشد که تعیین دلیل قطعی این رویداد ها پژوهش های بیشتری را طلب می کند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2108426 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.