بررسی تغییرات متابولیتی و آنزیمی اشک زنان در دوره قاعدگی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
اشک انسان ترکیب پیچیده ای از پروتیین ها، آنزیم ها، چربی ها، متابولیت ها و الکترولیت ها است که افزون بر تمیز و شفاف نگه داشتن سطح چشم، در تغذیه چشم نقش دارد. هدف از این پژوهشبررسی تغییرات متابولیتی و آنزیمی اشک در زنان در دوره قاعدگی است
روش کار
دامنه سنی زنان مورد آزمایش 18 تا 24 سال بود و از سلامت جسمی و بینایی کامل و رژیم غذایی مشابهی در دوره یک ماهه پیش از نمونه گیری برخوردار بودند. نمونه های اشک زنان به عنوان تیمار در روز سوم قاعدگی و نمونه های شاهد سه روز پس از اتمام قاعدگی تهیه گردید. برخی از پروتیین های اشک نیز تحت آنالیز توسطFPLC  وRP-HPLC  قرار گرفتند. در این پژوهش، تغییرات بیوشیمیایی از قبیل تغییر در آنزیم های لیزوزیم، پراکسیداز، آلفا آمیلاز، تیروزیناز، و تغییر در متابولیت هایی مانند گلوکز، فسفر و کلسیم موجود در اشک زنان در طول دوران قاعدگی و حالت طبیعی بررسی و مقایسه شد.
یافته ها
نتایج بیوشیمیایی نشان داد که میزان غلظت پروتیین ها(کمی و کیفی (SDS-PAGE)) و آنزیم های لیزوزیم، پراکسیداز، تیروزیناز در زنان قاعده نسبت به حالت های طبیعی آن ها افزایش یافت، ولی میزان آلفاآمیلاز، گلوکز، فسفر، و کلسیم در اشک در دوره قاعدگی کمتر بود.
نتیجه گیری
بنابر این پژوهش، کاهش گلوکز، فسفر و کلسیم موجود در اشک را می توان به عنوان شاخصی در مطالعات مقایسه ای و تشخیص طبی در زنان در شرایط قاعدگی در نظر گرفت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -23
لینک کوتاه:
magiran.com/p2108428 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.