امکان استفاده از بافت روده ماهی سنگسر معمولی(Pomadasys kaakan) و سرخو معمولی(Lutjanus johnii) به عنوان نشان گر آلودگی در دریای عمان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

بررسی ضایعات بافتی یکی از نشان گرهای زیستی قابل اطمینان حضور آلاینده های موجود در محیط های آبی و بدن آبزیان است. هدف مطالعه حاضر بررسی آسیب شناسی بافت روده به عنوان نشانگر آلودگی محیطی در ماهی سنگسر معمولی(Pomadasys kaakan) و سرخوی معمولی(Lutjanus johnii) دریای عمان بود.

روش کار

تعداد 9 قطعه ماهی سنگسر معمولی(میانگین طول کل 35/4 ± 5/35 سانتی متر و میانگین وزن کل 58/5 ± 512/6گرم)و 9 قطعه ماهی سرخو معمولی(میانگین طول کل 3/41± 22/5 سانتی متر و میانگین وزن کل22± 205/6 گرم) از سه ایستگاه کنارک، هفت تیر و رمین با استفاده از تور گوش گیر در زمستان 1395 صید گردید. بافت روده ماهیان به منظور مشاهده نوع و شدت ضایعات بافتی، جداسازی و در محلول بوین تثبیت گردید. پس از انجام مراحل روتین بافت شناسی، با استفاده از دستگاه میکروتوم مقاطع بافتی با ضخامت 5 میکرون از بافت روده تهیه و با روش هماتوکسیلین-ایوزین رنگ آمیزی شد. سپس ضایعات بافتی با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به دوربین عکسبرداری دیجیتال مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته ها

ضایعاتی چون نکروز، تشکیل هسته های پیکنوتیک، خون ریزی، واکویوله شدن، هیپرپلازی و تورم سلولی در بافت روده ماهیان در ایستگاه های مورد مطالعه مشاهده شد. کمترین ضایعات بافتی در ماهیان صید شده از ایستگاه کنارک و رمین و بیشترین میزان آن در ایستگاه هفت تیربود.

نتیجه گیری

دلیل این امر می تواند بیشتر بودن میزان تردد و پهلوگیری لنج های صیادی، کشتی های باری و تجاری در آب های نیمه بسته این اسکله ها باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
47 -55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2108429 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.