بررسی اثر پروبیوتیک کلوستات (Bacillus subtilis) بر روی برخی از شاخص های رشد، خونی و همچنین بافت روده ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

امروزه در صنعت آبزی پروری، استفاده از پروبیوتیک هابه عنوان جایگزین مناسب آنتی بیوتیک هاافزایش چشمگیری داشته است.این مطالعه به بررسی اثر رژیم خوراکی حاوی پروبیوتیک تجاریB. subtilis(KEMIN®)بر شاخص های رشد، خونی و مورفولوژی بافت روده در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchos mykiss) پرداخته است.

روش کار

در این مطالعه تعداد 135 عدد ماهی با وزن 5/2±68/35 گرم با رژیم غذایی حاوی پروبیوتیک باسیلوس به مدت 50 روز تغذیه شدند. تیمارها شامل سه جیره آزمایشی حاوی گروه شاهد(بدون پروبیوتیک)، 1 و 2 درصد پروبیوتیک بود. در پایان دوره از ماهی ها به صورت تصادفی نمونه برداری شد. به منظور بررسی شاخص های خونی(تعداد گلبول های سفید و قرمز، هماتوکریت، هموگلوبین و شمارش افتراقی گلبول های سفید)خون گیری از سیاهرگ دمی انجام و طول و عرض پرزهای روده، اندازه و تراکم سلول های جامی شکل در بررسی بافت شناسی اندازه گیری گردید. هم چنین شاخص های رشد نیز مورد سنجش قرار گرفت. 

یافته ها

در پایان دوره تغذیه، عملکرد رشد نسبت در تیمارهای پروبیوتیک نسبت به تیمار شاهد افزایش معنی داری داشت(p<0/05). به علاوه، در ماهی های تغذیه شده با پروبیوتیک تعداد گلبول های قرمز، نوتروفیل و ارتفاع برآمدگی روده افزایش معنی داریدر مقایسه با تیمار شاهد داشت(05/0p <). تفاوت معنی داری در برخی شاخص های خونی(تعداد گلبول های سفید، هماتوکریت، هموگلوبین، نوتروفیل و مونوسیت) و مورفولوژی روده(عرض برآمدگی روده، اندازه و تراکم سلول های جامی شکل) مشاهده نشد(p >0/05).

نتیجه گیری

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که استفاده خوراکی از پروبیوتیک B. subtilis اثرات سودمند و مثبت بر پارامترهای رشد، خونی و هم چنین بافت روده ماهی قزل آلای رنگین کمان داشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
85 -96
لینک کوتاه:
magiran.com/p2108432 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.