اثر پری بیوتیک اولترا بر فاکتورهای رشد و تغذیه ای فیل ماهیان (Huso huso) پرواری نر و ماده

پیام:
چکیده:
مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیرپری بیوتیکاولترا ای مکس به میزان 1 گرم در کیلوگرم جیره بر خصوصیات مورفومتریک، عملکرد رشد و شاخص هایتغذیه در فیل ماهیان (Huso huso) نر و ماده پرواری به مدت 120 روز صورت گرفت. بدین منظور، تعداد 60 عدد ماهی با میانگین وزنی 0/27±4/42 کیلوگرم پس از سازگاری یک هفته ای به شکل تصادفی در 2 تیمار و هر کدام با سه تکرار (با تعداد 10 عدد در هرتکرار) تقسیم شدند. نتایج نشان داد که پری بیوتیک اولترا ای مکس سبب بروز اختلاف معنی دار در فاکتورهای مورفومتریک گردید. اما در پارامترهایی نظیر طول چنگالی و دور بدن در ناحیه باله سینه ای بی تاثیر بود. هرچند که افزودن میزان 1 گرم در کیلوگرم پری بیوتیک اولترا ای مکس به جیره غذایی ماهیان سبب بهبود پارامترهای رشد و تغذیه همانند، نرخ رشد ویژه، نرخ وزن نسبی، ضریب رشد روزانه، ضریب تبدیل غذایی و غذای نسبی خورده شده گردید، اما اختلاف معنی داری در بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نگردید (0/05<P). میزان ضریب چاقی و کارایی تبدیل غذایی بیانگر وجود اختلاف معنی دار بین تیمارهای آزمایشی با تیمار شاهد بود. براساس تجزیه و تحلیل داده ها مشخص گردید پری بیوتیک تجاری اولترا ای مکس اثر بهتر و موثرتری بر فیل ماهیان نر پرواری دارد.مجموع نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که جیره های غذایی مکمل سازی شده با پری بیوتیک تجاری اولترا ای مکس به میزان 1 گرم در کیلوگرم جیره می تواند در بهبود فاکتورهای مورفومتریک و عملکردرشد و شاخص های تغذیه ای موثر واقع شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
217 -222
لینک کوتاه:
magiran.com/p2108464 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.