بررسی عوامل محیطی مرتبط با آلودگی اماکن مسکونی به مایت های گرد و غبار در شهرستان قشم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

مایت های گردوغبار از عوامل موثر در بروز بیماری های تنفسی همچون آسم و التهاب مجاری تنفسی محسوب می شوند. این مطالعه به منظور بررسی عوامل محیطی مرتبط با آلودگی اماکن مسکونی به مایت های گردوغبار در شهرستان قشم انجام شد.

روش ها

در این مطالعه توصیفی - تحلیلی، نمونه های مایت گردوغبار با مراجعه به اماکن مسکونی انتخابی و با استفاده از جاروبرقی از روی قالی، فرش و کف منازل جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل شدند. در آزمایشگاه نمونه های گردوغبار در اسیدلاکتیک 85 درصد جوشانده و شفاف سازی شدند. سپس مالت ها جداسازی و بر روی لام مونته و با استفاده از کلیدهای معتبر شناسایی شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 21 و آزمون آماری کای اسکویر استفاده شد.

نتایج

در این مطالعه 2951 مایت گردوغبار جمع آوری گردید. مایت های جمع آوری شدهعبارتند از: درماتوفاگوییدس پترونیسینوس (17/33 درصد)، درماتوفاگوییدس ایوانسی (9/27 درصد)، درماتوفاگوییدس فارینه (02/21 درصد)، درماتوفاگوییدس سیمپلکس (29/14 درصد) و درماتوفاگوییدس سیمبونی (43/4 درصد). مایت درماتوفاگوییدس پترونیسینوس به عنوان گونه غالب از تمامی مناطق گزارش گردید. میزان آلودگی منازل مسکونی به مایت 4/86 درصد و میانگین وفور مایت ها در یک گرم گردوغبار خانگی 47/0±61/2 مایت بود. همچنین رابطه مستقیمی بین وفور مایت ها در یک گرم گردوغبار خانگی و دمای اماکن مسکونی، رطوبت نسبی داخل اماکن، جنس پوشش کف اماکن مسکونی و تعداد اعضای خانواده مشاهده گردید (0/05>P-Value).

نتیجه گیری

براساس نتایج این پژوهش مایت های گردوغبار در شهرستان قشم دارای تنوع گونه ای و انتشار زیادی هستند. با توجه به نقش این نوع مالت ها در بروز بیماری های تنفسی، آسم و آلرژیک، به نظر می رسد اجرای برنامه های آموزشی می تواند نقش به سزایی در ارتقاء سطح آگاهی مردم در خصوص رعایت بهداشت محیط و روش های پیشگیری از آلودگی منازل به مایت های گرد ایفاء نماید.

زبان:
فارسی
صفحات:
12 تا 22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2108604 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!