تاثیر آموزش غیرحضوری بر عملکرد پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه در زمینه رعایت استانداردهای گذاشتن لوله بینی معده ای در مراکز آموزشی درمانی ارومیه در سال 1394-1395

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف

لوله گذاری بینی معده ای از عملکردهای مهم درمانی است که در بخش مراقبت های ویژه معمولا توسط پرستاران انجام می شود و انجام صحیح آن نیاز به مهارت و عملکرد صحیح پرستاران جهت مطابقت با استانداردهای تعین شده و کاهش عوارض احتمالی دارد. بدیهی است که این امر نیازمند آموزش پرستاران می باشد. در این میان آموزش غیر حضوری می تواند به عنوان روشی مناسب در ارتقا و بهبود عملکرد پرستاران مطرح باشد. بر این اساس، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش غیر حضوری بر عملکرد پرستاران دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در زمینه ی رعایت استانداردهای گذاشتن لوله بینی معده ای در مراکز آموزشی درمانی ارومیه انجام شد.

مواد و روش کار

این مطالعه نیمه تجربی در بین 60 نفر از پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه مراکز آموزشی درمانی ارومیه که به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شده بودند، انجام گرفت و در آن به گروه مداخله، آموزش غیر حضوری از طریق سی دی و پمفلت آموزشی داده شد. عملکرد افراد مورد بررسی، از طریق یک چک لیست استاندارد شده در زمینه نحوه لوله گذاری بینی معدی به صورت مشاهده ای در دو مرحله پیش آزمون در هر دو گروه و پس آزمون در گروه مداخله، مشاهده و داده ها از طریق نرم افزار آماری SPSS ورژن 22 تجزیه و تحلیل گردید.

یافته ها

میانگین سن افراد شرکت کننده در مطالعه در گروه کنترل 89/30 و گروه مداخله 05/31 سال و میانگین سنوات خدمتی پرستاران شرکت کننده در گروه کنترل 68/7 و گروه مداخله 77/7 بود. همچنین مشخص گردید که نحوه عملکرد پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه با استانداردهای موجود در زمینه لوله گذاری بینی معده ای فاصله دارد. میانگین نمره عملکرد (از 100 نمره) گروه کنترل و مداخله قبل از مداخله به ترتیب 58/71 و 48/70 و نمره عملکرد گروه مورد بعد از مداخله 80/86 بود که به میزان 32/16 ارتقا پیدا کرد و از نظر آماری معنی دار بود. (P= 0/0001)

نتیجه گیری

ترویج آموزش های غیر حضوری با شیوه های گوناگون در محیط بالین جهت پرستاران می تواند در بهبود سطوح عملکردی در پروسیجرهای درمانی ازجمله رعایت استانداردهای گذاشتن لوله بینی معده ای در بخش های ویژه و در نهایت بهبود کیفیت درمان و کاهش عوارض ناخواسته ناشی از اشتباهات به نحو مثبتی تاثیر گذار باشد. انجام روش های آموزشی مشابه قابل توصیه است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
818 -825
لینک کوتاه:
magiran.com/p2108686 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.