تاثیر تغییر ساعات کشیک کارورزان داخلی در میزان رضایتمندی و ارتقای سطح آموزش

پیام:
چکیده:
مقدمه

مطالعات متعدد نشان می دهند که کشیک های طولانی مدت باعث کاهش کیفیت استراحت، کاهش کیفیت پاسخگویی، کاهش سرعت عمل و افزایش چشمگیر میزان خطای پزشکی می گردد. هدف از مطالعه حاضر تغییر در ساعات کشیک کارورزان بخش داخلی طی یک دوره ی 3 ماهه و بررسی اثرات آن بر جنبه های متفاوت فردی، رفتاری و آموزشی کارورزان می باشد.

روش کار

‎‎این مطالعه نیمه تجربی، بر روی 2 گروه از کارورزان بخش داخلی بعنوان گروه مداخله و کنترل  انجام شد. گروه کنترل دوره ی 3 ماهه بخش خود را بطور نرمال طی کردند. گروه تغییر اما دوره ی 3 ماهه ی  بخش خود را با نصف شدن ساعات کاری مداوم (بطور مثال یک کشیک 24 ساعته به 2 کشیک 12 ساعته تقسیم شد) طی کردند. در پایان دوره کارورزان یک فرم شامل سوالات متعددی در خصوص پارامترهای متفاوت آموزشی، رفتاری و... را تکمیل نمودند.

نتایج

کل کارورزان داخلی شرکت کننده در ‎‎این پژوهش 83 نفر بودند. نتایج تی مستقل حاکی از آن بود که میزان زیر مقیاس های واکنش فردی، آموزشی و رفتاری  بعد از تغییر ساعات کشیک افزایش می‎یابد و اختلاف معنی داری با میزان آنها قبل از تغییر ساعات کشیک دارد(0/001 >p)، و در مقابل آن میزان رضایتمندی از وضعیت تغییر یافته، بطور معناداری کاهش یافته است (0/001 >p).

نتیجه گیری

نتایج تحقیق حاضر نشان  می دهد که علیرغم اثر مثبت تغییر و اصلاح ساعات کشیک، کارورزان از بروز آن رضایت شخصی ندارند. علت ‎‎این امر را می‎توان در تازه و بالطبع ناقص بودن ‎‎این تغییر، مقاومت در برابر تغییر و همچنین مشکلات رفت و آمدی (هم برای کارورزان مقیم و هم کارورزان خوابگاهی)، دانست.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
32 -38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2108865 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.