نقش و کارکرد گروه های پادسامانه ای (ضد سیستمی) در سامانه بازدارندگی غرب آسیا (کاربست دیدگاه غربی امریکایی در تکوین نظم بومی منطقه ای)

پیام:
چکیده:
نظریه بازدارندگی کلاسیک محدود به توضیح ثبات در روابط ابرقدرت های دارای همپایگی راهبردی در سطح جهانی است، اما این نظریه قادر به تبیین عملکرد بازدارندگی در مناطق پیچیده و آشوبناک نیست. به عبارتی، در دوران جنگ سرد سامانه بازدارندگی تنها در روابط ابرقدرت ها، درقالب بازدارندگی هسته ای عمل می کرد و به تبع آن انتقال تعارضات به مناطق پایین دستی، ازجمله منطقه غرب آسیا را به دنبال داشت. اما پس از عصر جنگ سرد شاهد عملکرد سامانه بازدارندگی منطقه غرب آسیا، به عنوان یک نظم منطقه ای پیچیده و آشوب هستیم که درقالب نظریه بازدارندگی پیچیده قابل تبیین است. سامانه بازدارندگی پیچیده شامل زیرسامانه ها و کنش گران متعدد است و یکی از مهم ترین این کنش گران «گروه های پادسامانه ای» است که از نقش تعیین کننده ای در زیرسامانه های بازدارندگی در منطقه غرب آسیا برخوردارند. این بعد در ادبیات روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای مغفول مانده است. لذا سوال پژوهش حاضر این است که نقش و کارکرد «گروه های پادسامانه ای» در سامانه بازدارندگی نظم منطقه ای غرب آسیا چیست؟ فرضیه این پژوهش این است که «گروه های پادسامانه ای»، موجب عملکرد سامانه بازدارندگی منطقه غرب آسیا، در شرایط عدم تقارن و ناهمجنسی قدرت می شوند». براین اساس، هدف پژوهش حاضر، ارایه مدلی نظری در زمینه نقش« گروه های پادسامانه ای» در سامانه بازدارندگی پیچیده، درجهت کمک به غنای ادبیات نظری روابط بین الملل است. این پژوهش با استفاده از روش علی ساختاری کارکردی ساماندهی و تدوین شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2109260 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.