پایداری بانک های ایران: بررسی نقش عوامل مالی و غیرمالی

پیام:
چکیده:

هدف از اجرای این پژوهش بررسی نقش متغیرها و عوامل مالی و غیرمالی بر پایداری بانک های ایران می باشد. برای دستیابی به این هدف در ابتدا پایداری 27 بانک دولتی و غیردولتی ایران در سال 1396 بر اساس مدل پیشنهادی پژوهش، مورد ارزیابی قرار گرفت. برای حصول این مدل، پس از بدست آوردن کدها، تم ها و مقوله های پایداری در صنعت بانکداری به وسیله روش فراترکیب، از روش ترکیبی مدل سازی ساختاری تفسیری و فرآیند تحلیل شبکه ای به منظور شناسایی ساختار علی مدل استفاده شده است. در ادامه با استفاده از این مدل و به کمک تحلیل محتوای اطلاعات پایداری بانک ها، امتیاز پایداری این نهادهای مالی محاسبه شده است. سپس تاثیر متغیرهای کفایت سرمایه، مجموع کل دارایی ها، اهرم مالی، نسبت تسهیلات به سپرده ها، نرخ بازگشت دارایی و تعداد شعب با استفاده از رگرسیون چندگانه بر امتیاز پایداری بانک ها مورد برسی قرار گرفت. یافته ها بیانگر آن است که متغیر مجموع کل دارایی ها رابطه مثبت و معنادار و متغیر کفایت سرمایه رابطه منفی و معنادار با امتیاز پایداری بانک ها دارند. لذا بانک ها با دارایی بیشتر با توجه به وجود منابع مالی مناسب تر و همچنین برای حفظ تصویر و وجهه مناسب بانک در نزد ذینفعان، تمایل بیشتری برای شرکت در فعالیت های پایداری دارند. از سوی دیگر به دلیل وجود این باور که فعالیت های پایداری برای بانک ها هزینه زا می باشد، به منظور افزایش نسبت کفایت سرمایه، مشارکت بانک ها در فعالیت های پایداری کاهش می یابد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
495 -524
لینک کوتاه:
magiran.com/p2110430 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.