بررسی اثر میدان الکترومغناطیس بر تکثیر و تمایزسلولهای بنیادی مزانشیمی بند ناف انسان به نورون

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

امروزه شاهد گسترش روز افزون سیستم های الکترونیکی و میدانهای الکترومغناطیس در محیط زندگی بوده و از آن در درمان برخی اختلالات عصبی بهره مند می گردیم. هدف این مطالعه بررسی اثرات تکثیری و تمایزی امواج الکترومغناطیس بر روی سلولهای بنیادی بند ناف بود.

روش بررسی

بند ناف نوزاد سالم تازه متولد شده در شرایط استریل به آزمایشگاه کشت سلولی منتقل گردید. سپس با استفاده از آنزیم های هیالورونیداز، ترپسین وکلاژنازسلولها جدا و سپس کشت داده شدند. برای خالص سازی و حذف سلولهای اضافی فلاسکها سه بار پاساژ داده شدند و سپس روزانه به مدت 2 ساعت برای 14 روز فلاسکها در داخل انکوباتور درمعرض امواج الکترومغناطیس با فرکانس 50 هرتز و شدتهای 25/0 ، 5/0 و 1 میلی تسلا قرار گرفتند. سپس با استفاده از آنتی بادی اختصاصی نورون و MTT از لحاظ تکثیر و تمایزسلولها به نورون مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته ها

 نتایج نشان داد شدتهای 5/0 و 1 میلی تسلا باعث کاهش شدید سلولها گردید اما در گروه 0/25میلی تسلا کاهش تعداد سلولها با گروه کنترل معنی دار نبود. اما در بررسی تمایز فقط در گروه های 0/25و 0/5 تمایز مشاهده شد و در گروه 1 میلی تسلا تمایزی مشاهده نشد.

بحث و نتیجه گیری

 نتایج این تحقیق حاکی از آن است که امواج الکترومغناطیس بر تمایز و تکثیر سلولهای بنیادی مزانشیمی بند ناف اثرگذار هستند.

زبان:
فارسی
صفحات:
41 تا 50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2110537 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!