پهنه بندی احتمال و ریسک سیل پذیری با استفاده از مدل ANP (مطالعه موردی: حوضه آبریز ایستگاه هیدرومتری قاسملو)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

سیلاب، یکی از پدیده های پیچیده و مخرب طبیعی است که هر ساله خسارتهای فراوانی را به دنبال دارد. پهنه بندی پتانسیل سیلخیزی به صورت نقشه های طبقه بندی شده به عنوان یکی از مهمترین کارها در زمینه کاهش خطرات سیل و پیشگیری از وقوع آن است. منطقه مورد مطالعه زیرحوضه آبخیز قاسملو واقع در حوضه آبریز دزیاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی می باشد. متغیرهای مورد بررسی هشت پارامتر که شامل: شیب،تراکم پوشش گیاهی،ارتفاع، بارش، جهت شیب ، فاصله از رودخانه،کاربری اراضی و زمین شناسی هست. الیه های اطالعاتی در نرم افزار GIS ARC و ENVI تهیه شده و برای وزن دهی متغیرها در رابطه با خطر وقوع سیلاب از مدل ANP استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که در ارتباط با خطر وقوع سیلاب به ترتیب عامل بارش با 56994/0 درصد، فاصله از رودخانه با 20419/0 و عامل پوشش گیاهی با 15649/0درصد با توجه به کنترل زیادی که بر میزان و چگونگی تخلیه ی رواناب از سطح حوضه دارند، از بیشترین میزان اهمیت و تاثیر برخوردار هستند و عامل شیب و کاربری اراضی به ترتیب با 00525/0 و 00849/0 درصد کمترین میزان اثرگذاری را دارند. حوضه مورد مطالعه با توجه به مساحت پهنه های مستعد سیل خیزی به 4 کالس ،خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم تقسیم بندی شده است که قسمتهای با استعداد سیل خیزی خیلی زیاد و زیاد ، به ترتیب 41/0 ،11/22 درصد و قسمت های با استعداد سیل خیزی خیلی کم و کم به ترتیب 21/72، 0/73 درصد از مساحت زیرحوضه را به خود اختصاص داده اند.

کلیدواژگان:

پهنه بندی، سیل، زیر حوضه قاسملو، دریاچه ارومیه، ANP

زبان:
فارسی
صفحات:
6 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2111787 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!