مقایسه بیماران دختر مبتلا به سندرم ایکس شکننده و دختران عادی در حل مسائل ریاضی نیازمند به روزرسانی اطلاعات و بدون نیاز به به روزرسانی اطلاعات

پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه بیماران مبتال به سندرم ایکس شکننده و افراد عادی در حل مسایل ریاضی نیازمند به روزرسانی اطلاعات و بدون نیاز به به روزرسانی اطلاعات انجام گرفت. این پژوهش به صورت علی مقایسه ای صورت پذیرفت. نمونه 22 نفر از افراد ساکن در شهر تبریز بود که از میان آنها 12 نفر دختر مبتال به سندرم ایکس شکننده به شیوه در دسترس انتخاب و 12 نفر دیگر نیز از میان دختران عادی که از نظر سن و بهره هوشی با گروه مبتال به سندرم ایکس شکننده همتا بودند به عنوان گروه عادی انتخاب شد. سپس 12 سوال ریاضی برای آزمودنی ها طرح شد. 6 سوال بدون نیاز به به روزرسانی اطالعات بود و 6 سوال دیگر مربوط به سوالات نیازمند به روزرسانی اطلاعات بود. در تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چندمتغیره و تحلیل واریانس تک متغیره استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد گروه مبتال به سندرم ایکس شکننده و گروه عادی در ترکیب دو نوع سوال باهم تفاوت دارند 221/2<P و 39/20=F .همچنین نتایج تحلیل واریانس تک متغیره نشان داد افراد مبتال به سندرم ایکس شکننده در هر دو نوع سوال با و بدون نیاز به به روزرسانی اطلاعات به طور معناداری عملکرد ضعیف تری نسبت به همتایان عادی خود داشته و در شاخص های نمره کل، گزارش و انتخاب صحیح داده ها در مسایل بدون نیاز به به روزرسانی اطالعات عملکرد بهتری نسبت به مسایل نیازمند به روزرسانی دارند. افراد مبتال به سندرم ایکس شکننده در حل مسائل ریاضی نقص دارند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
95 -113
لینک کوتاه:
magiran.com/p2111935 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.