اثربخشی آموزش مشغولیت تحصیلی بر تنیدگی تحصیلی دانش آموزان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مشغولیت تحصیلی بر تنیدگی تحصیلی دانش آموزان انجام شد. طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور از بین 145 دانش آموز دختر مدارس دولتی شهر قم در سال تحصیلی 31-1330 ، 13 دانش آموز پس از همتا شدن بر اساس سن، جنسیت، پایه، رشته تحصیلی و معدل به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. هر دو گروه پرسشنامه تنیدگی تحصیلی انگ و هوان 2335 را به عنوان پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. گروه آزمایش 12 جلسه 01 دقیق های، آموزش مشغولیت تحصیلی را دریافت کرد اما گروه کنترل در انتظار آموزش ماند. داده ها با نرم افزار SPSS و روش آماری کوواریانس تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد، نمره های دانش آموزان گروه آزمایشی در پس آزمون تنیدگی تحصیلی پایینتر از گروه کنترل است. بنابراین، آموزش مشغولیت تحصیلی به دانش آموزان باعث کاهش تنیدگی تحصیلی آنها میگردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
151 تا 167
لینک کوتاه:
magiran.com/p2111938 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!