توسعه شاخص کیفی برای ارزیابی آب‏ زیرزمینی و پیش ‏بینی تغییرات آن با مدل شبکه بیزین (مطالعه موردی: دشت زنجان)

پیام:
چکیده:

آب های ‏زیرزمینی یکی از منابع مهم تامین آب به خصوص در مناطق خشک و کم بارش به ‏شمار می‏رود. از این‏رو، تعیین کیفیت و پیش‏بینی آن امری ضروری است. مطالعه حاضر به ارزیابی کیفیت منابع آب ‏زیرزمینی و پیش‏بینی آن در آبخوان زنجان می‏پردازد. شاخص GWQI در پژوهش های پیشین، وزن دهی ساده بر پایه دیدگاه های کارشناسی بوده است. از این رو، در شاخص جدید (C-GWQI) برای تعیین وزن‏ ها، از روش آنتروپی شانون و از تصمیم‏ گیری چند‏م عیاره COPRAS، به منظور توسعه این شاخص استفاده شد. با تعریف دو محدوده کیفی مجاز و مطلوب برای مصارف شرب طبق استاندارد WHO، کیفیت آبخوان در سه محدوده مطلوب، مجاز و غیرمجاز برای طبقه‏ بندی آب شرب استفاده شد. نتایج نشان داد در همه دوره ‏های زمانی سطح کیفیت آب ‏زیرزمینی در محدوده شهری پایین‏تر از سایر نقاط است. با این حال، در بیشتر چاه ‏های بررسی شده، کیفیت آب برای شرب ارزیابی مطلوب شد. شاخص توسعه داده شده با استفاده از مدل شبکه بیزین تحت 8 راهبرد ساختاری ارزیابی و پیش ‏بینی شد و از بین راهبردهای مختلف، با توجه به معیارهای میانگین مطلق خطای نسبی (MARE) و ضریب همبستگی (R) راهبرد برتر انتخاب شد. راهبرد برتر کیفیت آب‏ زیرزمینی در مرحله آموزش و آزمون به ترتیب دارای مقادیر 932/1 و 992/0 درصد از نظر شاخص MARE ارزیابی شد. پارامترهای پیش‏بینی کننده راهبرد منتخب شامل آب‏ برگشتی، تخلیه، بارش، دما و کیفیت این ماه توانستند با دقت زیادی کیفیت ماه بعد را پیش‏بینی کنند. نتایج مطالعه حاضر می‏تواند به مدیران برای حفظ و مدیریت بهتر آبخوان کمک کند.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
263 -275
لینک کوتاه:
magiran.com/p2112393 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.