تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد شرکت ها: با تاکید بر نقش قابلیت های پویا و سرمایه اجتماعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد شرکت ها با تاکید بر نقش قابلیت های پویا و سرمایه اجتماعی است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری کشور بودند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود که روایی محتوایی آن با استفاده از نظر خبرگان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ(مدیریت دانش 81/0، عملکرد شرکت ها 88/0، قابلیت پویا 70/ و سرمایه اجتماعی 83/0) تایید شد. آزمون مدل مفهومی و فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام گرفت. یافته ها نشان داد که اثر مدیریت دانش به صورت مستقیم بر عملکرد معنادار نبوده و تنها به صورت غیرمستقیم و از طریق سرمایه اجتماعی معناداراست، همچنین مدیریت دانش بر قابلیت های پویا نیز اثرمعناداری ندارد. یافته های دیگر نشان داد که سرمایه اجتماعی بر عملکرد و قابلیت های پویا موثر است و قابلیت های پویا نیز بر عملکرد اثرمعناداری دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2112508 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!