بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و تشکیل بیوفیلم در باکتری های ایزوله شده از دستگاه تنفسی فوقانی بزرگسالان بستری در بیمارستان شهید باهنر کرمان

پیام:
چکیده:
مقدمه

عفونت تنفسی فوقانی از شایع ترین عفونت های باکتریایی در انسان و دومین دلیل تجویز بالای آنتی بیوتیک ها است. روند صعودی مقاومت آنتی بیوتیکی یک چالش جهانی محسوب می شود. این پژوهش با هدف بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و تشکیل بیوفیلم در باکتری های ایزوله شده از دستگاه تنفسی فوقانی بیماران بزرگسال بستری در بیمارستان شهید باهنر کرمان انجام گرفت.

روش کار

 در این تحقیق70 نمونه تنفسی کشت داده شده از ازمایشگاه بیمارستان شهید باهنر در کرمان در یک بازه زمانی سه ماهه دریافت گردید . سپس بررسی و تشخیص باکتریها با آزمون های بیوشیمیایی متداول انجام شد. آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی به روش انتشار دیسک انجام گردید. با تعیین درصد چسبندگی سطحی ایزوله ها، تشکیل بیوفیلم بر روی سطوح شیشه ای و پروپیلن در شرایط تکان و ثابت بررسی گردید.

یافته ها

59 باکتری ایزوله شده به ترتیب شامل: استافیلوکوکوس آریوس (28/37%)، کلبسیلا نمونیه (33/20%)، سودوموناس آیروژینوزا (94/16%)، اشرشیا کلی (77/6%)، استرپتوکوکوس پایوژنز (08/5%) و سراشیا مارسسنس، پروتیوس میرابیلیس، کورینه باکتریوم دیفتریه و گونه های سیتروباکتر (38/3%) بودند. بیشترین موارد مقاومت آنتی بیوتیکی به تتراسایکلین و بیشترین موارد حساسیت به جنتامایسیسن مشاهده شد. توان تولید بیوفیلم بر سطح پروپیلن و در حالت متحرک  جذب بیشتری نشان داد.

نتیجه گیری

طبق نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر، بین مقاومت آنتی بیوتیکی و توان تولید بیوفیلم در ایزوله ها، ارتباط مستقیمی مشاهده گردید. می توان با ارزیابی الگوی حساسیت آنتی بیوتیک ها و توسعه روش های درمانی جدید، برنامه ای هدفمند و موثر تدوین نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
17 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p2112837 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.