مقایسه دو روش سوپاین و پرون پوزیشن بر میزان خونریزی در عمل برداشت سنگ کلیه از راه پوست با بی حسی نخاعی

پیام:
چکیده:

در دهه های بعد از معرفی نفرولیوتوتومی از راه پوست (PCNL) ، متخصصان ارولوژی اصلاحاتی را برای بهبود ایمنی و اثربخشی این روش ارایه داده اند. این اصلاحات شامل پوزیشن های مختلف (سوپاین، پرون، پهلو و خم به پهلو) می باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه دو وضعیت سوپاین و  پرون بر میزان خونریزی در عمل برداشت سنگ کلیه از راه پوست با بی حسی نخاعی انجام پذیرفت.

روش کار

این مطالعه کارآزمایی بالینی برروی 100 بیمار (هر گروه 50 نفر) بین سنین 60-20 سال؛ که از نظر بی هوشی کلاس یک و دو ASA را داشتند و کاندید عمل جراحی نفرولیتوتریپسی پوستی در بیمارستان پیمانیه در سال 1397 بودند، انجام شد. بیماران به  دو گروه  سوپاین و پرون تقسیم شدند. میزان خونریزی حین عمل جراحی در هر گروه اندازه گیری گردید. اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 21 و آزمون های آماری تجزیه و تحلیل گردید.

یافته ها

تفاوت آماری معنی دار بین دو وضعیت سوپاین و پرون از نظر سن (333/0=p)، جنس (000/1 =p) و کلاس بیهوشی (663/0 =p) وجود نداشت. فشار خون سیستول، دیاستول و ضربان قلب قبل از عمل؛ بلافاصله، 10 و 15 دقیقه بعد از عمل؛ در اتاق ریکاوری؛ و هنگام خروج از ریکاوری در دو گروه مورد مطالعه تفاوت معنی داری نداشت. اگرچه فراوانی نسبی میزان خونریزی کمتر از 50 سی سی در گروه پرون بیشتر از گروه سوپاین بود، ولی این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود (1/43% در مقابل 0/36%، 503/0 =p).

نتیجه گیری

براساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر بین گروه های مورد بررسی در این مطالعه از نظر میزان خونریزی، فشار خون سیستول و دیاستول و ضربان قلب در گروه های مورد مطالعه تفاوت محسوسی مشاهده نگردید. بنابراین به نظر میرسد پوزیشن سوپاین یا پرون در جراحی PCNL  نمی تواند برروی خونریزی حین عمل تاثیر بسزایی داشته باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
33 -38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2112839 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.