بررسی عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید مصرف کنندگان مواد غذایی ارگانیک: مدل معادلات ساختاری

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

استفاده از محصولات غذایی ارگانیک یک شیوه ی تفکر جدید در ارتباط با مواد غذایی، سلامت و طبیعت است. نگرش مصرف کنندگان به محصولات ارگانیک و نیز عوامل موثر بر افزایش مصرف این محصولات برای توسعه و تولید بیشتر و بهبود کیفیت این محصولات بسیار ضروری است. در این راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید مصرف‏کنندگان مواد غذایی ارگانیک انجام شده است.

مواد و روش ها: 

در این مطالعه مقطعی- تحلیلی، تعداد 384نفر از مراجعه کنندگان به 4 مرکز عرضه کننده محصولات ارگانیک در شهر تهران بصورت تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. داده های پژوهش بر مبنای پرسشنامه مبتنی بر سازه های مدل نگرش به محصولات ارگانیک و قصد خرید و رفتار خرید واقعی مصرف کنندگان، پس از تعیین روایی و پایایی پرسشنامه جمع آوری شد. تحلیل و آزمون فرضیات تحقیق به کمک نرم افزارهای SPSS نسخه 22 و Amos نسخه 23 صورت گرفت.

یافته ها: 

براساس نتایج مطالعه حاضر، درک مصرف‏کننده از قیمت با مقدار 67/00= β و هنجار ذهنی با مقدار 0/42= β بیشترین تاثیر را در نگرش مصرف کنندگان نسبت به مواد غذایی ارگانیک دارند. همچنین در دسترس بودن، آگاهی بهداشتی و دانش مواد غذایی ارگانیک به ترتیب با مقدار 0/26= β، 0/15= β و 0/16= β در نگرش مصرف کنندگان و این نگرش بر قصد و رفتار خرید ایشان، تاثیر مثبت و معنادار دارد. R2 برای متغیرهای قصد و رفتار خرید 0/42 و 0/53 و برای نگرش 0/89 محاسبه شد.

نتیجه گیری

با توجه به تاثیر مستقیم دانش مواد غذایی ارگانیک بر نگرش، قصد و رفتار خرید مصرف کنندگان، لذا به شرکت‎های تولید کننده این محصولات پیشنهاد می‎گردد در زمینه آگاهی افراد جامعه نسبت به این محصولات و بیان مزایای مصرف آن تبلیغات گسترده ای انجام دهند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2112845 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.