بررسی رفتار و ادراکات مادران از فواید و موانع تهیه صبحانه و میان وعده سالم برای کودکان مدرسه ای

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

صبحانه و میان وعده سالم نقش مهمی در  سلامت جسمی و فکری دانش آموزان دارد. هدف از این مطالعه بررسی رفتار و ادراکات مادران از منافع و موانع تهیه صبحانه و میان وعده سالم برای کودکان مدرسه ای می باشد.

مواد و روش ها

مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر در سال 1396 انجام شد. 315 دانش آموز پسر و دختر  مدارس ابتدایی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و از مادران آنها برای شرکت در مطالعه دعوت بعمل آمد. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای که شامل مشخصات دموگرافیک، سوالات مربوط به منافع درک شده، موانع درک شده و رفتار بود، گردآوری شد. روایی پرسشنامه به دو روش صوری و محتوایی سنجیده شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه مذکور از روش های آزمون-باز آزمون و همسانی درونی استفاده شد. اطلاعات از طریق نرم افزار 16 SPSS و با آزمون های آماری T-tests و ANOVA تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

بین منافع درک شده مادران با وضعیت اشتغال آنها تفاوت معنی داری وجود داشت (0/001>P-value)، ولی بین منافع درک شده مادران با متغیرهای دموگرافیک دیگر ارتباط معنی داری وجود نداشت (0/05P-value) و تحصیلات همسر (0/001>P-value) وجود داشت و مهمترین موانع درک شده مادران در تهیه صبحانه و میان وعده های سالم: عجله داشتن، نداشتن درآمد و وقت کافی و خسته کننده بودن صبحانه بودند (001/0>P-value).

نتیجه گیری

با توجه به نتایج مطالعه، بهتر است برنامه ریزی ها و طراحی مداخلات آموزشی جهت حل مشکلات تغذیه ای کودکان، در جهت کاهش موانع درک شده مادران باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
72 -81
لینک کوتاه:
magiran.com/p2112848 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.