بررسی رفتار و ادراکات مادران از فواید و موانع تهیه صبحانه و میان وعده سالم برای کودکان مدرسه ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

صبحانه و میان وعده سالم نقش مهمی در  سلامت جسمی و فکری دانش آموزان دارد. هدف از این مطالعه بررسی رفتار و ادراکات مادران از منافع و موانع تهیه صبحانه و میان وعده سالم برای کودکان مدرسه ای می باشد.

مواد و روش ها

مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر در سال 1396 انجام شد. 315 دانش آموز پسر و دختر  مدارس ابتدایی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و از مادران آنها برای شرکت در مطالعه دعوت بعمل آمد. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای که شامل مشخصات دموگرافیک، سوالات مربوط به منافع درک شده، موانع درک شده و رفتار بود، گردآوری شد. روایی پرسشنامه به دو روش صوری و محتوایی سنجیده شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه مذکور از روش های آزمون-باز آزمون و همسانی درونی استفاده شد. اطلاعات از طریق نرم افزار 16 SPSS و با آزمون های آماری T-tests و ANOVA تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

بین منافع درک شده مادران با وضعیت اشتغال آنها تفاوت معنی داری وجود داشت (0/001>P-value)، ولی بین منافع درک شده مادران با متغیرهای دموگرافیک دیگر ارتباط معنی داری وجود نداشت (0/05P-value) و تحصیلات همسر (0/001>P-value) وجود داشت و مهمترین موانع درک شده مادران در تهیه صبحانه و میان وعده های سالم: عجله داشتن، نداشتن درآمد و وقت کافی و خسته کننده بودن صبحانه بودند (001/0>P-value).

نتیجه گیری

با توجه به نتایج مطالعه، بهتر است برنامه ریزی ها و طراحی مداخلات آموزشی جهت حل مشکلات تغذیه ای کودکان، در جهت کاهش موانع درک شده مادران باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
72 تا 81
لینک کوتاه:
magiran.com/p2112848 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!