تاثیر تمرین ترکیبی بر طول تلومر، فعالیت تلومراز و TRF2 مردان جوان غیر فعال

پیام:
چکیده:
مقدمه

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی تناوبی بر طول تلومر، فعالیت تلومراز و TRF2 مردان جوان غیر فعال بود.

روش بررسی

تعداد 20 مرد جوان غیر فعال از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تمرین (10 نفر) و گروه کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. پروتکل تمرینی شامل تمرین همزمان مقاومتی و تناوبی که هر جلسه آن شامل دو مرحله بود. مرحله اول، تمرین تناوبی شامل 30 دقیقه دویدن برروی نوار گردان بود. درمرحله دوم اجرای تمرین مقاومتی به مدت 30 دقیقه انجام می شد. نیم ساعت قبل از اولین جلسه تمرین و 24 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین 10 میلی لیتر خون از ورید بازویی آزمودنی ها گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری t (مستقل و وابسته) استفاده و سطح معناداری در کلیه آزمون ها 05/0P≤ در نظر گرفته شد.

یافته ها

یافته های تحقیق حاضر نشان داد هشت هفته تمرین مقاومتی تناوبی مانع از کوتاه شدن طول تلومر شده و باعث افزایش فعالیت تلومراز می شود. علاوه بر این، افزایش معنادار مقادیر TRF2 در مقایسه با قبل تمرین دیده شد.

نتیجه گیری

در نهایت، هشت هفته تمرین ترکیبی باعث افزایش معنادار کیفیت زندگی آزمودنی ها گردید. بنابراین، به نظر می رسد هشت هفته تمرین می تواند تاثیر مطلوبی بر بیولوژی تلومر و کیفیت زندگی داشته باشد. از این رو، پیشنهاد می شود جوانان یک برنامه ورزشی منظم مقاومتی-تناوبی در زندگی روزمره خود در نظر بگیرند تا یک زندگی با کیفیت بهتر و استرس پایین تر داشته باشند و از بسیاری بیماری ها و فاکتورهای خطر که با سبک زندگی غیرفعال مرتبط اند مصون باشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
93 -105
لینک کوتاه:
magiran.com/p2112965 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.