کاهش تنش کادمیوم در sativus Cucumis غنی شده با مالتونین از طریق تنظیم سیستم دفاع آنتی اکسیدانی

پیام:
چکیده:

مطالعات فعلی پتانسیل کاهش استرس فلز مالتونین را در نهال های sativus Cucumis در شرایط آلوده به کادمیوم نشان می دهد. ملاتونین یک مولکول ایندولامین است که قادر به تقویت استرسهای محیطی و تنظیم رشد گیاهان است. بذور sativus. C در سطوح مختلف مالتونین غوطه ور شدند و به مدت 15 روز تحت استرس کادمیوم رشد کردند. تنش کادمیوم باعث کاهش جوانه زنی ، رشد ، تولید زیست توده ، ظرفیت تبادل گاز ، هدایت روزنه و میزان کلروفیل در گیاهان sativus. C شد. افزایش سطح مالون دی آلدهید و پراکسید هیدروژن باعث تنش اکسیداتیو در گیاهان sativus. C تحت تنش کادمیوم شد. برنامه مالتونین جوانه زنی ، شاخه و تولید زیست توده گیاهی را به طرز چشمگیری اصالح کرد. پیش تیمار مالتونین طول گیاه ، طول ریشه و بیان ژنهای مرتبط با استرس) CsHA2 ،CsHA3 ،CsHA4 ،CsHA8 و CsHA9) به همراه تقویت در فعالیت سوپراکسید دیسموتاز ، نیترات ردوکتاز و آسکوربات پراکسیداز را سبب شد و به تنظیم استرس کادمیوم در دانه رستهای sativus. C –کمک کرد. فعالیت بهبود یافته آنتی اکسیدان ها به کاهش سطح 2 H2O و MDA در گیاهان تحت استرس نسبت داده شد. عالوه بر این ، افزایش کونژوگه فعالیت فتوسنتزی ، محتوای اسید استیک ایندول و محتوای گلوتاتیون در گیاهان تحت درمان با مالتونین به روش پاسخگو به غلظت مشاهده شد. مطالعه حاضر با تنظیم فعالیت های متابولیک و رشد sativus. C تحت تنش کادمیوم ، باعث کاهش پتانسیل منفی فلزات می شود

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
3135 -3154
لینک کوتاه:
magiran.com/p2113030 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.