بررسی مقایسه ای اثرعصاره هیدروالکلی گل محمدی وتخم کتان بر فاکتورهای مختلف کبدی موشهای صحرایی نر بالغ

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
اهداف

گل محمدی و تخم کتان استفاده های درمانی فراوانی دارند.در تحقیق حاضر تاثیر دوزهای مختلف این دو گیاه بر فعالیت کبد و گلوکز سرم مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش ها: 

در این مطالعه تجربی 42سر موش صحرایی نر به 6 گروه تقسیم بندی شدند . گروه کنترل یا گروه 1 تنها آب و غذای کافی دریافت می کردند، گروه های 2و 3 به ترتیب 300و500 mg/kg عصاره تخم کتان و گروه4 و 5 به ترتیب 500 و 1000 mg/kg  گل محمدی و گروه 6,100 mg/kg عصاره تخم کتان همراه با 250 mg/kg عصاره گل محمدی به مدت 28 روز به صورت درون صفاقی دریافت کردند.پس از آخرین تزریق، موشها وزن کشی وخون گیری شدند.پارامترها به روش کالریمتری و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری ومقادیر با استفاده از آزمون های آماری   ANOVAs و تست Tukey  توسط نرم افزار  SPSS نسخه 18   در سطح معنادار (P<0.05) تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

بین پروتئین تام وآلبومین گروه های دریافت کننده گل محمدی در مقایسه با گروه کنترل اختلاف آماری معنی دار مشاهده شد (P<0.05).

نتیجه گیری

یافته ها نشان داد که تخم کتان و گل محمدی هیچ گونه تاثیر منفی بر فعالیت های مختلف کبد ندارد. احتمال وقوع اسهال و تاثیر بر پروتئین تام و آلبومین سرم در مصرف کننده های گل محمدی باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به تاثیر متفاوت دوزهای مختلف تخم کتان بر میزان گلوکز وضعیت سرمی گلوکز بیمار را باید در نظر گرفت.

زبان:
فارسی
در صفحه:
7
لینک کوتاه:
magiran.com/p2113278 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!