کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری جهت بررسی علل ایجاد ضایعات زنجیره تولید انگور

پیام:
چکیده:

انگور یکی از محصولات کلیدی استان قزوین محسوب می گردد و سالیانه مقادیر زیادی از آن در طول زنجیره تولید به جمع ضایعات می پیوندد. لذا، هدف اصلی این مطالعه، بررسی و ارزیابی دلایل موثر و مهم ضایعات زنجیره تولید انگور در استان قزوین است. در این راستا، ابتدا جهت تعیین دلایل اصلی ایجاد ضایعات انگور و دستیابی به چارچوب مفهومی مطالعه بر اساس آن، داده های مورد نیاز با استفاده از برخی روش های کیفی مانند مصاحبه عمیق، یاددداشت در عرصه، و مرور منابع، گردآوری شد. تعداد 25 انگورکار، محقق و کارشناس یاغبانی، توسط تیم تحقیق مورد مصاحبه قرار گرفتند. در همین حین، تکنیک گراندد تیوری جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و در طول فرآیند گردآوری داده ها، جهت دستیابی به تیوری و مدل، به کار گرفته شد. در گام دوم، فرضیه های تحقیق و مدل تحقیق بر اساس تیوری ایجاد شده از بخش اول، شکل گرفتند. سپس، برای ارزیابی و سنجش مدل تحقیق، مدلسازی معادلات ساختاری با رهیافت حداقل مربعات جزیی، و ماتریس تحلیل اهمیت-عملکرد، مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری این بخش از مطالعه انگورکاران پنج ناحیه از استان قزوین بودند. نمونه آماری شامل 380 انگورکار بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برگزیده شده بودند. پرسشنامه ای محقق ساخته برای گردآوری داده ها در این بخش استفاده شد و داده های حاصل با استفاده از نرم افزار Smart-PLS 3.0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های مهم حاصل از این بخش نشان داد، دو عامل اقدامات مدیریتی، و منابع و تجهیزات تاثیر مثبت و معنی داری بر ایجاد ضایعات انگور دارند. بر اساس یافته های حاصل از ماتریس تحلیل اهمیت-عملکرد، دو حوزه ی خدمات ترویجی و مشاوره ای و اقدامات مدیریتی، به ترتیب بیشترین اهمیت را داشته که می تواند مدنظر مدیران جهت بهبود وضعیت تولید انگور قرار گیرد. ضمن اینکه، ریزفاکتورهایی چون فراهم نمودن آموزش های مشارکتی در سطح مزارع، ارایه برنامه های آموزشی قابل فهم برای انگورکاران در رسانه های محلی، فراهم نمودن منابع مالی مورد نیاز، مهم ترین عواملی بودند که در صورت مورد توجه قرار گرفتن توسط مسیولین امر، در نهایت منجر به کاهش ضایعات انگور می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
625 -638
لینک کوتاه:
magiran.com/p2113909 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.