شناسایی راهبردهای بکارگیری فناوری های زیست محیط گرایانه در تولید سبزیجات گلخانه ای

پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهبردهای استفاده از فناوری های زیست محیط گرایانه در تولید سبزیجات گلخانه ای در استان تهران انجام شده است. تحقیق از نوع کاربردی و ابزار اصلی آن پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش، شامل 109 نفر از کارشناسان استان تهران بودند که 86 کارشناس به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده (بر اساس جدول رجیس و مورگان) انتخاب شدند. برای اطمینان از اعتبار ابزار، پرسشنامه با کمک کارشناسانی که دارای تجربه قابل توجهی در حفظ نباتات بودند؛ مورد تجدید نظر قرار گرفت. برای تعیین پایایی پرسشنامه آزمون مقدماتی بر روی 22 کارشناس در استان البرز انجام شد. میزان آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف پرسشنامه قابل قبول (82/0- 71/0) و گویای قابلیت اعتماد ابزار بود. روش تحقیق، توصیفی و از تحلیل SWOT استفاده شده است. ابتدا با تحلیل محیط داخلی، فهرستی از نقاط قوت و ضعف پیرامون پذیرش فناوری های زیست محیط گرایانه در تولید سبزیجات گلخانه ای تهیه و سپس با واکاوی محیط بیرونی فهرستی از فرصتها و تهدیدها شناسایی گردید. برخی از راهبردهای استخراج شده شامل ایجاد سازوکار مناسب برای کنترل فروش ومصرف سموم با رفع موانع مربوط به ثبت، تولید انبوه، نگهداری، حمل و نقل و مصرف عوامل بیولوژیک؛ و تقویت دانش گلخانه داران در زمینه کنترل بیولوژیک است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
653 -666
لینک کوتاه:
magiran.com/p2113911 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.