اثر پرتودهی گاما بر ویژگیهای کیفی و ماندگاری دانه های انار در طی نگهداری در دمای یخچالی

پیام:
چکیده:

در این پژوهش تاثیر تابش گاما در دزهای 0، 5/0، 75/0، 1، 5/1، 2 و 3 کیلوگری بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی دانه های انار در طی 30 روز نگهداری در دمای یخچالی ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که میزان افت وزن تمام نمونه ها در طی دوره نگهداری معنی دار بود. محتوای ترکیبات فنولی و آنتوسیانین کل با افزایش دز پرتودهی کاهش یافت که روند کاهشی این ترکیبات در طی نگهداری نیز مشاهده گردید. پرتودهی در دزهای مساوی یا بیشتر از 1 کیلوگری سبب کاهش شاخص رنگ a* شد. رشد باکتری ها و قارچ ها در دزهای مساوی یا بیشتر از 75/0 کیلوگری به صورت معنی داری کاهش یافت. بر اساس نظر ارزیاب ها و تا روز 14 نگهداری، امتیاز نمونه های پرتودهی شده در دزهای مساوی یا بیشتر از 1 کیلوگری بالاتر از حد پذیرش (5/2) بود. با این وجود، هیچ کدام از نمونه ها بعد از روز 14 نگهداری از نظر حسی قابل قبول نبودند. به طور کلی، با توجه به تاثیر تابش بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی، دز پرتودهی در محدوده 1-2 کیلوگری برای افزایش ماندگاری دانه های انار پیشنهاد گردید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
723 -735
لینک کوتاه:
magiran.com/p2113916 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.