شیوع بالای افلاتاکسین B1 در Aspergillus flavus آلوده کننده دانه برنج درانبار

پیام:
چکیده:

یکی از ریزجانداران آلوده کننده برنج که به خوبی شناخته شده، Aspergillus flavus است که متابولیت های سمی به نام افلاتاکسین (AFs) تولید می کند. هدف این پژوهش بررسی پتانسیل بیوسنتز همزمان چهارAFs) AFB1، AFB2،AFG1 و AFG2) در سویه های آلوده کننده A. flavus بود. شیوع یا فراوانی افلاتاکسین در 109 سویه A. flavus که از دانه های برنج هندی انبار شده در 300 مکان مختلف واقع در منطقه فرات میانی در عراق و در طی سالهای 2015 و 2016 جمع آوری شده بود بررسی شد. افلاتاکسین ها عصاره گیری شد و مقدارشان با استفاده همزمان از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) مجهز به ردیاب آرایه فتو دیود (photodiode array detector) تعیین گردید. نتایج آشکار ساخت که 29% (n=32) از سویه ها غیر-افلاتاکسیونی (non-aflatoxigenic) و مابقی یعنی 71% (n=77) به طور تایید شده ای افلاتاکسینی بودند که توانایی های متغییری برای تولید mono-, bi-, و tri-Afs داشتند. همچنینAFB1، AFB2 AFG2, AFG1,به ترتیب توسط 49 (45%)، 44(40%)، 20(18%)، و 17 (16%) ازسویه ها در غلظت های مختلف تولید شد. در میان همه سویه های A. flavus ،غلظت AFB1 با میانگین 3,561.9 µg/kg ازهمه بیشتر بود. نتیجه اینکه ، AFB1 فراوان ترین افلاتاکسین تولید شده سویه A. flavus بود که آلوده کننده برنج است. آلودگی با افلاتاکسین ها همچنان خطرات بالقوه سلامتی را برای حیوانات و انسانها ایجاد می کند. این نتایج به روشنی نشان می دهد که شرایط نامناسب انبارداری برنج در عراق برای رشد A. flavus  و آلوده کرن با افلاتاکسین مساعد است. بنا براین مطالعاتی در سطح ملی برای جلوگیری از مسمومیت های ناشی از غذا واجب است. مقررات سختی باید وضع و اجرا گردد تا از تولید افلاتاکسین روی دانه های برنج جلوگیری شود .

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
737 -745
لینک کوتاه:
magiran.com/p2113917 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.