اثر تنش آبی و قارچ میکوریزا در مقدار اسانس و ترکیبات مرزه سهندی

پیام:
چکیده:

مرزه سهندی یک گیاه دارویی انحصاری ایران است، ترکیب اصلی اسانس آن تیمول می باشد که در صنایع دارویی و غذایی استفاده می شود. افزایش عملکرد اسانس و ترکیبات فنولیک در اسانس مرزه منجر به افزایش اثرات دارویی آن می شود. در این تحقیق اثر قارچ میکوریزا (Glomus mosseae, G. intraradices and combine of G. mosseae and G. intraradices) و سطوح مختلف تنش آبی (بدون تنش آبی= D1، قطع آبیاری در ساقه دهی تا غنچه دهی= D2، قطع آبیاری در غنچه دهی تا شروع گلدهی= D3، قطع آبیاری در 50 درصد گلدهی تا گلدهی کامل= D4)، روی اسانس مرزه سهندی در طول 2 سال بررسی شد. در زمان انتقال نشا به زمین اصلی در هر چاله 10 گرم کود زیستی حاوی میزان مناسبی از اسپورهای فعال قارچ میکوریزا اضافه گردید. برداشت گیاهان در گلدهی کامل بود. اسانسگیری بوسیله دستگاه کلونجر و آنالیز آن با Gc-Mas انجام شد. بیشترین عملکرد اسانس (1- kg ha13/66) با مصرف G. intraradices در شرایط بدون تنش در سال دوم مشاهده شد. بیشترین درصد تیمول (%59/74) با مصرف G.mosseae در شرایط بدون تنش خشکی در سال اول بود، در حالی که در سال دوم بیشترین مقدار تیمول (%97/61) با مصرف G.mosseae در شرایط قطع آبیاری در 50 درصد گلدهی وجود داشت. این تحقیق نشان داد که با استفاده قارچ میکوریزا حتی در شرایط کمبود آب، مقدار اسانس قابل توجه با درصد تیمول بالا در مرزه سهندی تولید شد. با مصرف قارچ میکوریزا می توان افزایش در اسانس و تغییرات در ترکیبات اسانس به دست آورد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
789 -799
لینک کوتاه:
magiran.com/p2113921 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.