اثر آماده سازی بذر روی رشد، عملکرد، و ترکیب بیوشیمیایی دانه دو کولتیوار گندم

پیام:
چکیده:

اثر آماده سازی(priming) بذر روی رشد، و محتوای آمینو اسید ها و اسیدهای چرب دو کولتیوار گندم (Triticum aestivum L.)  به نام های Keumkang و Backjung  با استفاده از یک آزمایش گلدانی در گلخانه و آزمون مزرعه ای ارزیابی شد. در هر یک از شرایط آزمایش، چهار تیمار آماده سازی شامل خیساندن در سه محیط کلرید پتاسیم 5/2% ، سولفات پتاسیم 1%، و آب مقطر، و تیمار شاهد بدون آماده سازی بذر در یک آزمایش با طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اعمال شد. در شرایط گلخانه، تیمار سولفات پتاسیم 1% منجر به افزایش رشد و عملکرد گندم شد در حالیکه کلرید پتاسیم 5/2% عملکرد ماده خشک را در کولتیوارKeumkang  کاهش داد و لی نه در کولتیوار Backjung . در شرایط مزرعه، سولفات پتاسیم 1%رشد هر دو کولتیوار را بهبود بخشید و عملکرد Backjung  را افزایش داد در حالیکه کلرید پتاسیم 5/2% کمترین عملکرد را داشت. به طور کلی این آزمایش نشان داد که آماده سازی با کلرید پتاسیم 5/2% وسولفات پتاسیم 1% منجر به تغییرات مشخصی در ترکیب اسیدها آمینه(AA) و اسیدهای چرب (FA) در دانه شد و اثر ادامه دار روی تنظیمات متابولیک داشت که ویژه هر کولتیوار و شرایط محیطی محل رشد بود. تغییرات در ترکیب AA وFA ناشی از آماده سازی بذر روی کیفیت دانه و آرد گندم تاثیر عمده ای میگذارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
875 -888
لینک کوتاه:
magiran.com/p2113928 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.