تلفیق مدل های مدیریت کایزنی و کارت امتیازی متوازن (BSC) جهت ارایه الگویی برای بهبود مستمر عملکرد بیمارستان ها(مورد مطالعه بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شاهرود)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

محیط کاری پیچیده و آشفته امروزی، سازمان ها نیازمند پیوند قوی بین استراتژی واجرای موثر راهبرد می باشند. هدف این پژوهش ادغام مدل کارت امتیازی متوازن با مدیریت کایزنی برای رفع این نیاز و افزایش راندمان و نوآوری در سازمان و ایجاد مزیت رقابتی پایدار است.

روش بررسی:

 این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه ی گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی است و طی سه مرحله انجام شد. برای اجرا در بیمارستانهای شاهرود از دودسته پرسش نامه ی محقق ساخته(با روایی و پایایی 0/852) استفاده شد. اولی جهت شناسایی عوامل با بهره گیری از روش دلفی توسط 16 نفر خبره و دومی جهت تایید شاخص ها که توسط 829 نفر از ذی نفعان بیمارستانها به صورت تصادفی تکمیل و با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی تحلیل شد. برای تعیین میزان تاثیرگذاری شاخص ها بر یکدیگر از مدل ساختاری-تفسیری و به منظور تعیین روابط علت و معلولی اهداف و تلفیق دو مدل، ماتریس گسترش عملکرد کیفیت با استفاده از نظر کارشناسان خبره به کارگرفته شد.

یافته ها: 

این تحقیق نشان داد که برای دست یابی به اهداف منظر رشد و یادگیری در مدل BSC، باید از بعد«بهبود» (mura) در مدل کایزنی استفاده گردد. همچنین برای دست یابی به اهداف فرایندهای داخلی، باید بعد«ادغام» (muri)، برای رسیدن به اهداف منظر مالی بعد«حذف» (muda)، و برای اهداف منظر مشتریان، باید بعد«بهبود» (mura) به کارگرفته شود.

نتیجه گیری:

 تلفیق مدل های BSC و مدیریت کایزنی، می تواند چارچوب مناسبی را برای بهبود مستمر عملکرد سازمان فراهم نماید؛ زیرا به طور موفقیت آمیزی دربیمارستان های شاهرود اجرا گردیده و این تحقیق نشان داد که بهبود مستمر و افزایش بهره وری در بیمارستان را به دنبال دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
369 تا 381
لینک کوتاه:
magiran.com/p2113932 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!