موانع برقراری ارتباط موثر با بیمار سالمند از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1397

پیام:
چکیده:
مقدمه

ارتباط موثر پرستار با بیماران سالمند عامل مهمی برای رضایت، نتایج درمانی مطلوب، و موانع ارتباطی در مقابل، سبب عدم پیروی بیمار از توصیه های درمانی و تاخیر در بهبودی می شوند که شناخت و برطرف کردن این موانع می تواند به ارتقای ارتباط پرستار و بیمار سالمند و کیفیت ارایه خدمات پرستاری بیانجامد. هدف از این  مطالعه تعیین موانع برقراری ارتباط موثر با بیمار سالمند از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1397 می باشد.

روش کار

مطالعه حاضر توصیفی - مقطعی از نوع تحلیلی در سال1397 در مراکز آموزشی درمانی استان گیلان انجام شد. تعداد 250 نفر پرستار واجد معیارهای ورود با روش نمونه گیری تصادفی نسبتی وارد مطالعه شدند. ابزار گرد آوری  داده ها پرسشنامه ی 30 سوالی موانع ارتباطی پرستار-بیمار بود. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS نسخه 19 و با استفاده از آمار استنباطی شامل آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای تعیین توزیع نرمال داده ها، و آزمون های ناپارامتریک من ویتنی یو و هبستگی اسپیرمن به دلیل نرمال نبودن توزیع نمونه ها با با سطح معناداری 05/0>p انجام شد.

یافته ها

بیش ترین مانع ارتباطی پرستار- بیمار سالمند مربوط به حیطه ی ویژگی های شغلی پرستاران با میانگین نمره ی 93/3±95/38 گزارش شد. عوامل محیطی (88/3±78/38)، عوامل فردی - اجتماعی (12/4±40/32) و شرایط بالینی (60/2±60/15)، به ترتیب موانع ارتباطی بودند که پرستاران تاکید بیش تری بر آنها داشتند. هم چنین ارتباط آماری معناداری بین میانگین نمره کل موانع ارتباطی پرستار- بیمار سالمند با سن (007/0=r) و حیطه ی شرایط بالینی با متغیر سن (003/0-=r)، و نیز حیطه های فردی -اجتماعی و شرایط بالینی به ترتیب با متغیر های جنس (003/0=p) و وضعیت تاهل پرستاران (041/0=p) به دست آمد.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج مطالعه ی حاضر، پرستاران بیشتر بر مشکلات حرفه ای تمرکز داشته و اهمیت کمتری به دیگر عوامل به عنوان مانع ارتباطی با بیماران سالمند قایل شده اند. لذا موانع مربوط به محیط و شرایط کاری پرستاران باید هرچه سریعتر مورد توجه مسیولین پرستاری قرار بگیرد و در جهت برطرف نمودن آنها اقدامات لازم انجام شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2113938 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.