ارتباط استرس درک شده با راهبردهای مقابله ای خویشاوندان نزدیک بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی

پیام:
چکیده:
مقدمه

بستری در بخش مراقبت ویژه برای بیماران و وابستگان آن-ها تنش زا محسوب می شود. اصولا افراد تحت تنش از شیوه های  مقابله ای استفاده می نمایند که تعیین نوع و میزان آن می تواند مبنایی برای تصمیم گیری های پرستاران برای کمک به آنها قرار گیرد. لذا این مطالعه با هدف تعیین رابطه استرس درک شده با راهبردهای مقابله ای در خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی طراحی شد.

روش کار

پژوهش حاضر، مطالعه توصیفی- تحلیلی است که درسال95-1394 انجام شد. نمونه گیری به روش در دسترس از میان اعضای اصلی خانواده بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه انجام شد. تعداد نمونه های تحقیق با توجه به نتایج یک مطالعه مقدماتی 462 نفر برآورد شد. داده ها شامل مشخصات دموگرافیک خویشاوندان نزدیک بیمار، استرس درک شده، و سبک های مقابله ای بود که با پرسشنامه کوهن و بیلینگز و موس جمع آوری شد. تحلیل های آماری از آزمون های  توصیفی و همبستگی اسپیرمن، با نرم افزار spss نسخه 18 انجام گرفت.

یافته ها

یافته ها نشان داد که میانگین و انحراف معیار استرس درک شده نمونه های تحقیق 92/5 ±80/44 و سبک مقابله ای هیجان مدار و  مسیله مدار به ترتیب 02/3 ± 08/19 و 54/5 ±35/32 بود. آزمون آماری بین استرس درک شده و سبک های مقابله ای همبستگی معنی داری نشان داد (125/0 = r ، 007/0 = p) .

نتیجه گیری

این مطالعه نشان داد که خویشاوندان بیماران بستری در بخشهای ویژه از استرس متوسطی برخوردار بودند و با افزایش استرس درک شده میزان استفاده از شیوه های مقابله ای هیجان محورافزایش یافت. لذا پرستاران در راستای کمک به سلامت و آرامش این افراد برنامه های آموزشی، حمایتی مراقبتی تدوین نمایند

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2113939 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.