الگوی پیشنهادی جهت طراحی برنامه درسی مبتنی بر تکلیف در مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری بر اساس طرح اکر

پیام:
چکیده:
مقدمه

رویکرد مبتنی بر تکلیف، یک استراتژی آموزشی است که بر یادگیری از طریق انجام وظایف تاکید دارد. در این روش فراگیر می آموزد که در موقعیتهای مختلف چگونه عمل کند و  این رویکرد مهارتهایی را آموزش می دهد که در واقع مشابه همان وظایفی هستند که فراگیر در دنیای واقعی  و در عمل با آنها روبرو می شود. بنابراین هدف این پژوهش، الگوی پیشنهادی جهت  طراحی برنامه درسی مبتنی بر تکلیف در کارشناسی ارشد رشته پرستاری بر اساس طرح اکر است.

روش کار

این پژوهش به صورت کیفی انجام گردید . بر الگوی تفسیری استوار بود و از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. 5 جلد کتاب  به عنوان نمونه آماری  انتخاب شد. ابزار پژوهش "آنتروپی شانون" (Shanon Entropy) بود که پردازش داده ها را در  بحث تحلیل محتوا  با نگاه جدید و به صورت کمی و کیفی مطرح می کند. مولفه های استخراج شده به روش تحلیل محتوای آنتروپی شانون بررسی شد . همچنین جهت تکمیل طراحی الگوی پیشنهادی، مصاحبه ای نیمه ساختار یافته در سال97 بر روی12 نفر از متخصصان علوم تربیتی و آموزش پرستاری انجام شد و با استفاده از روش سنتز پژوهی، الگوی پیشنهادی بر اساس عناصر دهگانه اکر برای دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری طراحی گردید.

یافته ها

با توجه به یافته های پژوهش در زمینه مختصات و ویژگیهای عنصر مواد و منابع آموزشی، مهم ترین مولفه های طراحی برنامه درسی تکلیف محور، که شامل متنوع و جذاب، آزمایشگاه های مجهز، مطابق با نیازهای فراگیران، تلفیقی، هدفمند، کاربردی و عملیاتی، کتابهای درسی تعاملی، کارگاه های آموزشی، واحد مهارتهای بالینی، پروژه ها، امکان یادگیری بهتر، فلوچارت، کسب تجارب بالینی، شبیه سازی ها، پیوند بین تیوری و عمل، آموزش ارتباطی، تکالیف نوشتاری، جزوات آموزشی، هدفمند، تلفیقی، رویکرد پداکوژیکی انعکاس واقعیتهای جامعه، توانمندی در استفاده از مواد و منابع جدید، استفاده از تصاویر شناسایی شد.

نتیجه گیری

به منظور طراحی الگوی پیشنهادی برنامه درسی تکلیف محور از الگوی اکر استفاده شد با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که دانشجویان با تلفیق یافته های خود ،  انتقال و تعمیم  به محیط به یادگیری پایدار و مادام العمر دست یابند تا اینکه بتوانند نقش خود را بعنوان یکی از سرمایه های انسانی که با جان انسانها سرو کار دارند به نحو احسن در محیط های کاری انجام بدهند. بنابراین پیشنهاد می شود که نیازهای فراگیران و نیازهای واقعی جامعه شناسایی شده و با برگزاری دوره های آموزشی اساتید بالین را توانمند کرده و توانمند سازی متخصصین برنامه ریزی درسی در طراحی تکالیف کاربردی و بهره گیری از برنامه های درسی دانشگاه های پیشرو در استفاده از برنامه درسی تکلیف محور مورد توجه جدی قرارگیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
40 -54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2113941 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.