کیفیت خدمات آموزشی دردانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی قم

پیام:
چکیده:
مقدمه

بررسی میزان شکاف در انتظارات و ادراکات دانشجویان جهت افزایش کیفیت خدمات آموزشی ضروری است. هدف از مطالعه حاضرنیز  بررسی  این شکاف درمعاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی قم می باشد.

روش کار

مطالعه توصیفی تحلیلی به روش مقطعی بر روی 286 دانشجو دارای معدل بالا در چهار رشته (پزشکی، مامایی، پرستاری و علوم آزمایشگاهی) و 35 نفراز اساتید و مدیران آموزشی با استفاده از پرسشنامه استاندارد سرو کوال انجام شد. داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار، آزمون تی زوجی یا ویلکاکسون و آزمون تی مستقل در سطح معنی داری 5 درصد با نرم افزار spss-23 تجزیه و تحلیل گردید.

یافته ها

در کل دانشجویان، میانگین انتظارات 4.42 و میانگین ادراکات 3 و شکاف بین آن 1.42- است. تفاوت معنی داری در چهار رشته وجود نداشت (817/0=P). میانگین شکاف منفی در رشته علوم آزمایشگاهی بیشتر از سایر رشته های تحصیلی و این نارضایتی به ترتیب در دانشجویان پزشکی، پرستاری و مامایی کمتر می شد. در اساتید و مدیران اجرایی میانگین این شکاف 825/0- بود و اختلاف معنی داری در شکاف بین ادراکات و انتظارات بین اساتید و دانشجویان وجود داشت (05/0>P). میانگین شکاف منفی در بعد همدلی، ملموس، اطمینان و تضمین در دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی و در بعد پاسخگویی در دانشجویان رشته پزشکی از رتبه اول برخوردار بود.

نتیجه گیری

شکاف در انتظارات و ادراکات در چهار رشته  در بین دانشجویان  وجود داشت، اما تفاوت معنی داری نداشت و این شکاف در رشته علوم آزمایشگاهی در چهار بعد بیشتر از سایر رشته ها مطرح بود. شناخت نقاط ضعف و مثبت خدمات ارایه شده در هر گروه، ارتقاء شیوه های ارایه خدمات آموزشی و برقراری ارتباط اثربخش با دانشجویان برای اساتید و مدیران اجرایی و کارمندان واستفاده از نظرات سازنده دانشجویان موجب تدوین برنامه ارتقای کیفیت میگردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -64
لینک کوتاه:
magiran.com/p2113942 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.