ارتباط فشار بار مراقبتی با ویژگی های جمعیت شناختی مراقبان سالمندان مبتلا به آلزایمر

پیام:
چکیده:
مقدمه

مراقبت از سالمندان مبتلا به آلزایمر، می تواند به ایجاد یا تشدید مشکلات جسمی و روانی متعددی برای مراقبان منجر شود. هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه فشار بار مراقبتی مراقبت کنندگان سالمندان مبتلا به آلزایمر با ویژگی های جمعیت شناختی آنان بود.

روش کار

در این مطالعه توصیفی- تحلیلی به روش نمونه گیری در دسترس315 نفر از  مراقبان سالمندان مبتلا به آلزایمر در انجمن آلزایمر ایران واقع در شهر تهران در سال 1398 بررسی شدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های جمعیت شناختی و فشار بار مراقبتی صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی میانگین و انحراف معیار و ازمون های تی تست و تحلیل واریانس در SPSS  22 استفاده شد.

یافته ها

میانگین وانحراف معیار نمره کلی فشار بار مراقبتی  مراقبان07/21 ± 06/39 بود.مراقبان در حیطه فشار وابسته به زمان بیشترین فشار را تحمل نموده (01/6±86/13) و در حیطه فشار اجتماعی کمترین فشار را تجربه کردند(39/4±27/5). نمره کلی فشار بار مراقبتی بر حسب جنسیت، مدت مراقبت از سالمند مبتلا به آلزایمر، سن مراقبت کننده، نسبت مراقبت کننده با سالمند،درجه آلزایمر سالمند، وضعیت درآمد، تفاوت معناداری مشاهده شد (05/0>p).فشار بار مراقبتی بر حسب وضعیت تاهل مراقبان و تحصیلات آنها تفاوت معناداری نشان نداد (05/0<p).

نتیجه گیری

براساس یافته های این مطالعه مراقبان سطح متوسط به بالایی از فشار بار مراقبتی را متحمل شدند. سن بالا، مراقبت شبانه روزی از سالمندان مبتلا به آلزایمر، جنسیت زن، وضعیت درآمد، درجه آلزایمر  با فشار بار مراقبتی ارتباط داشتند. برنامه ریزی  حمایت اجتماعی از مراقبان سالمندان مبتلا به آلزایمر بایستی مد نظر سیاست گذاران حوزه سلامت و درمان قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
61 -70
لینک کوتاه:
magiran.com/p2113943 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.