مقایسه سلامت عمومی و اختلال خوردن در فرزندان دختر خانواده های طلاق رسمی، طلاق عاطفی و همتایان عادی

پیام:
چکیده:
مقدمه

طلاق و جدایی والدین زمینه ساز مشکلات عدیده ای است که از جمله آن ها اختلال در کارکردهای خانواده می باشد. هدف پژوهش حاضر مقایسه سلامت عمومی و اختلال خوردن در فرزندان دختر خانواده های طلاق رسمی، طلاق عاطفی و همتایان عادی است.

روش کار: 

مطالعه حاضر توصیفی -مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول و دوم شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 بودند که از میان آن ها 209 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و در سه گروه فرزندان خانواده های طلاق عاطفی (50 نفر)، خانواده های طلاق رسمی (53 نفر) و خانواده های عادی (106 نفر) قرار گرفتند. داده ها با استفاده از "پرسشنامه سلامت عمومی" (General Health Questionnaire) ،"سیاهه اختلال خوردن" (The Eating Disorder Inventory-EDI) جمع آوری شد. روایی محتوا و پایایی به روش آلفای کرونباخ ابزار ها اندازه گیری شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22 تحلیل شد. 

یافته ها: 

میانگین نمره کل "پرسشنامه سلامت عمومی" در سه گروه به ترتیب برابر 4/33، 4/30 و 6/27 است که نشان می دهد فرزندان دختر با والدین دچار طلاق عاطفی از سلامت عمومی کمتری برخوردارند. میانگین نمره کل اختلال خوردن در سه گروه به ترتیب برابر 1/71، 5/66 و 56 است که فرزندان دختر با والدین دچار طلاق عاطفی بیشتر است. 

نتیجه گیری: 

 فرزندان دختر با والدین دچار طلاق عاطفی از سلامت عمومی کمتری برخوردارند. اختلال خوردن در فرزندان دختر با والدین طلاق عاطفی بیشتر است. لذا پیشنهاد می شود متخصصان سلامت با اقدام به موقع پس از طلاق از مشکلات سلامتی و رفتاری فرزندان طلاق پیشگیری نمایند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
22 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2113984 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.