بررسی عوامل مرتبط با انجام ورزش در برنامه های ورزشی ایستگاه های تندرستی منطقه 4 شهرداری تهران

پیام:
چکیده:
مقدمه

تغییر رفتار افراد برای انجام ورزش در گروه های ورزشی، با عوامل مختلفی مرتبط است. پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با انجام ورزش در برنامه های ورزشی ایستگاه های تندرستی منطقه 4 شهرداری تهران در سال 1398 انجام گرفت.  

روش کار

این مطالعه به روش توصیفی-همبستگی انجام شد. جامعه آماری را کلیه افراد شرکت کننده در برنامه های ورزشی ایستگاه های تندرستی منطقه 4 شهرداری تهران تشکیل دادند. به منظور انتخاب نمونه از 70 ایستگاه تندرستی، 10 ایستگاه به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب و براساس فرمول کوکران 247 نفر به روش دسترس انتخاب شدند. در این مطالعه از "مقیاس فعالیت بدنی برای افراد بزرگسال "(Physical Activity Scale of Adults) استفاده شد. روایی صوری، شاخص روایی محتوا، روایی سازه و همگرا  و پایایی (محاسبه ضریب آلفای کرونباخ) بررسی شد. داده ها با پرسشنامه جمع آوری شد. تحلیل داده ها  از نرم افزار SmartPls 3.0  استفاده شد.  

یافته ها

بین خودسودمندی (15/0=β، 004/0=P)، آگاهی (23/0=β، 01/0=P) و قصد فعالیت بدنی (19/0=β، 002/0=P)  با فعالیت بدنی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد. اما بین انتظارات نهایی (01/0=β، 72/0=P) با فعالیت بدنی همبستگی معناداری وجود نداشت. 

نتیجه گیری

خودسودمندی، آگاهی و قصد با شرکت در فعالیت بدنی همبستگی مثبت معناداری دارد. لذا پیشنهاد می شود متولیان ورزش همگانی و به طور ویژه سازمان ورزش شهرداری تهران با همکاری رسانه های اجتماعی با اطلاع رسانی و آگاه سازی جهت تشویق افراد، به حضور برنامه های ورزش همگانی مبادرت ورزند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
34 -42
لینک کوتاه:
magiran.com/p2113985 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.