پژوهش پرستاری در ایران و جهان از دیدگاه اساتید پرستاری: یک مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
زمینه

تغییر و تحول در سیستم های بهداشتی و درمانی به ویژه در رشته پرستاری از طریق انجام پژوهش های علمی حاصل می شود و اجرای بهتر مراقبت ها و بهبود کیفیت در بالین نیازمند تحقیق است. لذا این مطالعه با هدف کشف ادراک اساتید پرستاری در مورد پژوهش پرستاری انجام گرفت.

روش کار

مطالعه حاضر با روش تحقیق کیفی و با رویکرد تحلیل محتوا در سال 1397 در دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه انجام یافته است. نمونه های مورد مطالعه از بین اعضای هییت علمی این دانشکده و با نمونه گیری مبتنی بر هدف انجام شد. داده های این مطالعه از طریق مصاحبه های باز و نیمه ساختار یافته با 10 نفر از اعضای هیات علمی گروه پرستاری که حداقل دارای 4 سال سابقه کار پیوسته بودند جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش 6 مرحله ای تحلیل محتوای مرسوم گرانهیم و لاندمن استفاده گردید.

یافته ها

پس از تحلیل داده ها، طبقه اصلی " پژوهش در پرستاری" به همراه زیرطبقات: الف) ضرورت پژوهش در پرستاری، ب) وضعیت پژوهش پرستاری در ایران، ج) وضعیت پژوهش پرستاری در جهان به دست آمد.

نتیجه گیری

با وجود موانع زیاد در استفاده از نتایج تحقیقات، مطالعه ما نشان می دهد که شرکت کنندگان در مطالعه با ضرورت پژوهش در پرستاری موافق بوده و مایل به استفاده از آن در عمل و توسعه آن هستند. حمایت همه جانبه دانشگاه ها و بیمارستان ها از پرستاری مبتنی بر شواهد و رفع موانع این رویکرد موجب ارتقاء دانش علمی پرستاری و ارتقاء کیفیت خدمات سلامت خواهد شد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2113991 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.