تاثیر رایحه گلاب بر سطح اضطراب سالمندان بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی

پیام:
چکیده:
مقدمه

شایع ترین علت بستری سالمندان، بیماریهای قلبی و عروقی می باشد و همچنین، اضطراب می تواند در بیش از 80 درصد از سالمندان بستری در بخش های ویژه، علایم غیراختصاصی که تهدید کننده ی زندگی آنها هستند را به وجود آورد. از سویی روش های دارویی جهت کنترل آن ایجاد عوارض جسمی یا وابستگی به داروها را همراه دارد بنابراین، مدیریت آن که یکی از اقدامات مهم پرستاری می باشد، را می توان با استفاده از روش های غیردارویی از جمله رایحه درمانی اداره نمود.

روش

پژوهش حاضر به صورت نیمه تجربی که بر روی 60 سالمند بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی که اختلال شناختی نداشتند، انجام گرفت. تخصیص تصادفی) جهت انتخاب دو گروه آزمون و کنترل(با استفاده از پرتاب سکه انجام گرفت و نمونه گیری در هر گروه نیز براساس مراجعه مستمر و بستری در بخش بود.  ابزار پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، آزمون کوتاه شناختی و مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون بود که قبل از مداخله، روز اول، روز دوم و روز سوم  مداخله جهت هر دو گروه با رعایت ملاحظات اخلاقی تکمیل شد. مداخله در گروه آزمون به مدت سه شب متوالی رایحه درمانی با گلاب بود.  جهت آنالیز داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی مستقل و آزمون اندازه گیری مکرر) و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد.

یافته ها

 قبل از مداخله بین دو گروه از نظر میزان اضطراب تفاوت معنی داری وجود داشت (0001/0<p) و دو گروه همگن نبودند و در پایان مداخله سطح اضطراب در هر دو گروه کاهش یافت به لحاظ آماری معنی دار بود (009/0<p). در گروه کنترل بین میزان اضطراب در چهار بازه زمانی از قبل از مداخله تا روز سوم مداخله تفاوت معنی داری وجود نداشت (321/0=p). اما در گروه آزمون میزان اضطراب از بازه زمانی قبل از مداخله تا بازه زمانی روز سوم مداخله کاهش داشته است که به لحاظ آماری بین چهار بازه زمانی اختلاف معنی داری وجود دارد (0001/0<p). آزمون دوبدوی بین بازه های زمانی نیز نشان داد اختلاف معنی داری بین میزان اضطراب تمامی دو بازه های زمانی به لحاظ آماری وجود دارد (005/0<p).

نتیجه گیری

 با توجه به روند سالمند شدن جمعیت کشور و شیوع بیماری های قلبی در بین آنها، نیاز هست به مدیریت اضطراب سالمندان بخصوص هنگام بستری در بخش مراقبت های ویژه توجه نمود و در این بین می توان از طب مکمل سود برد و با توجه به فرهنگ مردم ایران گلاب ارزان ترین و رایجترین رایحه در دسترس جهت کاهش اضطراب سالمندان بستری می تواند باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
59 -68
لینک کوتاه:
magiran.com/p2113996 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.