تاثیر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با نقش میانجی گری کیفیت زندگی بر سلامت عمومی ورزشکاران جانباز و معلول ایران

پیام:
چکیده:
هدف

هدف از این پژوهش بررسی تاثیرمیزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با نقش میانجی گری کیفیت زندگی بر سلامت عمومی ورزشکاران جانباز و معلول ایران بود.

روش بررسی

روش تحقیق از نوع توصیفی وهمبستگی می باشد.جامعه آماری این تحقیق کلیه ورزشکاران جانباز و معلول ایران در سال 1396 تشکیل داده است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای بود. حجم نمونه با توجه به جدول مورگان 384 نفر و در مجموع 390 پرسشنامه جمع آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌هایt تک نمونه‌ای، فریدمن، ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون خطی و نرم افزار آماری نرم افزار SPSS نسخه 22 در سطح معنی‌داری 05/0 استفاده شد.

یافته ها

نتایج نشان دادکه بین شبکه های اجتماعی مجازی و کیفیت زندگی با سلامت عمومی رابطه معنی داری وجود ندارد ولی بین کیفیت زندگیبا سلامت عمومی و همچنین بین مولفه های کیفیت زندگیبا سلامت عمومیرابطه معنی داری وجود دارد (001/0≥P).

نتیجه گیری

به نظر می رسد که کیفیت زندگی و تمامی مولفه‌های آن می‌تواند ارتباط مستقیمی با سلامت عمومیو تمامی مولفه‌های آن بدون در نظر گرفتن میزان استفاده از شبکه های اجتماعی داشته باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
90
لینک کوتاه:
magiran.com/p2114974 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.