طراحی و شبیه سازی کنترل مدلغزشی فازی موقعیت زاویه ای رول ناوچه جنگی، در حضور عدم قطعیت های ساختاری و اغتشاشات خارجی ناشی از امواج دریا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
یکی از روش های پایدارسازی کشتی در مقابله با حرکات غیرخطی راستای زاویه رول، کنترل فین ها می باشد. با توجه به دینامیک کاملا غیرخطی حرکت در راستای زاویه رول کشتی و همچنین با در نظر گرفتن عدم قطعیت های ساختاری و اغتشاشات خارجی ناشی از امواج دریا، استخراج مدل دینامیکی دقیق به سادگی حاصل نمی گردد. لذا، طراحی یک کنترل کننده مبتنی بر مدل سیستم که با عملکردی مطلوب، نیروی مناسب را به عنوان ورودی کنترل به فین ها اعمال کند و از طرفی بر عدم قطعیت های ساختاری و غیرساختاری بیان شده غلبه نماید، امری دشوار است. راهکار مرسوم برای کنترل چنین سیستم های غیرخطی نامطمینی، استفاده از کنترل مقاوم غیرخطی است. کنترل مدلغزشی یکی از روش های پرکاربرد کنترل مقاوم غیرخطی است که می تواند بر عدم قطعیت های مذکور غلبه نماید، اما این روش کنترلی در مرحله پیاده سازی عملی دارای معایبی همچون لرزش در ورودی کنترل می باشد. در این مقاله، برای از بین بردن پدیده نامطلوب لرزش ورودی کنترل، کنترل مدلغزشی با سیستم فازی تاکاگی-سوگنو-کانگ ترکیب می شود. کنترل کننده مدلغزشی فازی حاصل شده، مزایای کنترل مدلغزشی را دارا بوده و همچنین در پیاده سازی آن اثری از پدیده لرزش ورودی کنترل نیست. به عنوان مطالعه موردی و به منظور نمایش عملکرد مطلوب کنترل کننده های پیشنهادی، یک مسیر مطلوب ناهموار و چالش برانگیز برای موقعیت زاویه ای رول در نظر گرفته شده و کنترل کننده های مدلغزشی و مدلغزشی فازی بر روی یک ناوچه جنگی پیاده سازی و شبیه سازی شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 9
لینک کوتاه:
magiran.com/p2115100 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!