بررسی عوامل موثر بر خریدهای ناگهانی و وسواسی با نقش تعدیل کنندگی ارزش شادمندی

پیام:
چکیده:
خرید های ناگهانی و وسواسی یکی از جنبه های مهم رفتار مصرف کننده و از مفاهیم با اهمیت در محیط بازاراست.. در این مقاله سعی شده است عوامل موثربر رفتار خریدهای  ناگهانی و وسواسی با نقش ارزش شادمندی در بین مصرف کنندگان کالاهای تند مصرف ایرانی بررسی گردد. پژوهش حاضر از حیث هدف یک پژوهش کاربردی،از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش توصیفی می باشد.همچنین اطلاعات مورد نیاز از طریق روش های کمی جمع آوری شده است و روش انجام پژوهش نیز به صورت پیمایشی است. بر اساس فرمول کوکران 508 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش با استفاده از نمونه گیری دردسترس در نظر گرفته شده اند.ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه حضوری می باشد. برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ وجهت بررسی روایی پرسشنامه از  روایی محتوا بهره گرفته شده است.. نتایج تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی با استفاده نرم افزارهای SPSSو PLS این موضوع را تبیین می کند که عوامل فردی و محیطی با نقش تعدیل کنندگی ارزش شادمندی، خریدهای وسواسی و ناگهانی را تحت تاثیر قرار می دهند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
271 -276
لینک کوتاه:
magiran.com/p2115770 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.