شناسایی موانع پژوهش و فناوری در حوزه علوم ورزشی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش، تولید علم و فناوری از جمله عوامل بسیار مهم در کشورهای توسعه یافته میباشند. هدف اصلی دراین پژوهش این است که آیا مدل موانع پووهش و فناوری در حوزه علوم ورزشی از برازش مطلوب برخوردار است. روش، توصیفی همبستگی بوده که به لحاظ هدف کاربردی، ماهیت اکتشافی و میدانی بود. جامعه آماری تمامی اعضای هیات علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های دولتی سال 1396 بودند (1100=n) درجدول مورگان 320 نفر، با نمونه گیری تصادفی ساده بررسی شد. ابزار پرسشنامه محقق ساخته 44 سوالی با طیف 5 ارزشی لیکرتی بود. روایی محتوایی با روایی سنجی الوشه (85/0=CVR) و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ (82/0 =α) محاسبه و از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و نرم افزارهای20 spss و lisrel 5.8 استفاده گردید. هفت عامل، فرهنگ پژوهش و پژوهشگری در جامعه (65/0) مدیریت و سیاستگذاری در نظام پژوهشی(53/0) قوانین و مقررات پژوهشی (60/0) فرآیند بکارگیری نتایج پژوهش (70/0) بودجه و امکانات پژوهشی (78/0) و عامل وضعیت پژوهشگران (51/0) به عنوان موانع پژوهش و فناوری در تربیت بدنی و علوم ورزشی تبیین گردیدند که توان پیشگویی این مدل براساس مجموع درصد واریانس تجمعی عاملها برابر با 966/65 درصد بود. در نهایت می توان گفت با رفع موانع و با تدوین استراتژیهای کلان در زمینه توسعه پژوهش و فن آوری شاید بتوان روند توسعه پژوهش و فناوری در حوزه علوم ورزشی را شکل داد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
104 تا 119
لینک کوتاه:
magiran.com/p2116077 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!