بررسی غنی سازی گوشت سینه و ران مرغ با منابع گیاهی اسیدهای چرب امگا و تاثیر بر پایداری اکسیداتیو طی دوره نگهداری (oc 4 و oc 20-)

پیام:
چکیده:

به منظور بررسی غنی سازی گوشت سینه و ران با استفاده از منابع روغن گیاهی و تاثیر بر پایداری اکسیداتیو طی دوره نگهداری، آزمایشی با استفاده از جوجه های گوشتی سویه تجاری آرین اجرا شد. جیره های (تیمار) آزمایشی حاوی یکی از دو روغن کانولا و روغن تخم کدو تهیه و الگوی اسیدهای چرب آن ها تعیین شد. جوجه ها درطی دوره پرورش در 4تکرار به ازای هر تیمار با استفاده از یکی از دو جیره (تیمار) تغذیه شدند. نتایج نشان داد گوشت ران جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی روغن کانولا، بطور معنی داری حاوی اسید لینولنیک، اسید الییک و مجموع اسیدهای چرب غیراشباع بیشتر و جوجه های تغذیه شده با روغن تخم کدو، بطور معنی داری حاوی اسید لینولییک، اسید آراشیدونیک و مجموع اسیدهای چرب چند غیر اشباعی بیشتر بود (01/0<p). مقادیر اسید لینولییک و اسید لینولنیک گوشت سینه تحت تاثیر نوع روغن قرار نگرفت. اما مقادیر اسید الییک (امگا 9)، نسبت مجموع اسیدهای چرب غیراشباع به اشباع و نیز نسبت مجموع اسیدهای چرب چند غیراشباعی به اشباع در گوشت سینه جوجه های تغذیه شده با روغن کانولا و مقدار اسید آراشیدونیک (امگا 6) در گوشت سینه جوجه های تغذیه شده با روغن تخم کدو بیشتر بود (01/0<p). مقادیر مالون دی آلدیید گوشت ران و سینه طی دوره نگهداری در دمای یخچال روند افزایشی داشت و مقدار آن در گوشت ران جوجه های تغذیه شده با روغن کانولا در روز پایانی نگهداری بطور معنی داری بالاتر بود (05/0<p). در دمای انجماد، پایداری اکسیداتیو گوشت ران و گوشت سینه جوجه های تغذیه شده با روغن تخم کدو بطور معنی داری بیشتر بود (05/0<p). بنابراین با دستکاری ترکیب اسیدهای چرب جیره غذایی با منابع روغن گیاهی، می توان الگوی اسیدهای چرب گوشت ران و سینه جوجه های گوشتی را تغییر داد. ضمن اینکه طی دوره نگهداری، احتمال فساد اکسیداسیونی در گوشت های غنی شده با اسیدهای چرب چند غیراشباعی به خصوص اسیدهای چرب امگا 3 افزایش می یابد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
63 -72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2116671 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.