اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش باورهای غیرمنطقی و طلاق عاطفی زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه 4 تهران در سال 1396

پیام:
چکیده:
مقدمه

با توجه به سیر صعودی آمار طلاق در کشور خصوصا در زوج های جوان و افزایش روزافزون کشمکش ها و تعارضات خانواده‎ها، درمان و مشاوره تخصصی زوجین، از ضروریات و اولویت خاصی برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش باورهای غیرمنطقی و طلاق عاطفی زنان متاهل می‎باشد.

روش کار

جامعه آماری شامل کلیه زنان متاهل منطقه 4 تهران در سال 1396 که به مراکز مشاوره مراجعه نمودند. شیوه نمونه گیری به روش در دسترس بود. ابتدا بر روی 200نفر زنان متاهل بین 25 تا 40 سال که به دلیل عدم رضایت زناشویی به مراکز مشاوره منطقه 4 تهران مراجعه کرده بودند، پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز (1968) و طلاق عاطفی محمدی و همکاران (1394) اجرا گردید و از میان افرادی که در آزمون باورهای غیرمنطقی و طلاق عاطفی نمره بالا داشتند،40 نفر انتخاب و به روش تصادفی، به دو گروه مساوی آزمایش و کنترل تقسیم شدند. سپس10 جلسه متغیر مستقل زوج درمانی هیجان مدار بر روی گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل هیچگونه درمانی دریافت نکردند. با اتمام جلسات، پرسشنامه باورهای غیر منطقی و طلاق عاطفی توسط افراد هر گروه تکمیل گردید.

نتایج

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‎ها از طریق آزمون کواریانس نشان داد زوج درمانی هیجان مدار، باورهای غیرمنطقی و طلاق عاطفی زنان متاهل را کاهش داده است.

نتیجه گیری

به نظرمی‎رسد که انجام مشاوره های قبل از ازدواج و استمرار آن در بعد از ازدواج می‎تواند در زمینه کاهش طلاق عاطفی موثر و مفید باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
477 -489
لینک کوتاه:
magiran.com/p2117068 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.