تاثیر عامل‏های پیش برنده و بازدارنده‏ ی گرایش جوانان روستایی خرم آباد به شغل کشاورزی

پیام:
چکیده:

بخش کشاورزی از یک سو نقش محوری در رشد اقتصادی و توسعه روستایی از طریق ارایه مواد غذایی مورد نیاز و فرصت های شغلی در کشورهای توسعه یافته ایفا می کند. از سوی دیگر توسعه آینده کشاورزی در هر کشوری متکی به جوانان روستایی است. از این رو کشاورزی و جوانان نه به طور کاملا جداگانه بلکه مکمل یکدیگرند و باید برای بقای آینده خود دست در دست هم دهند. هدف از این پژوهش بررسی عامل‏های پیش برنده و بازدارنده‏ ی گرایش جوانان روستایی خرم آباد به شغل کشاورزی می‏باشد. این پژوهش کاربردی، از نوع تحقیقات توصیفی- هم بستگی و جامعه آماری آن جوانان روستایی 15 تا 24 ساله خرم آباد می‏باشد (24160=N). با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 210 تن برآورد شد. ابزار تحقیق پرسش نامه بود که روایی شکلی و محتوایی آن با استفاده از نظرسنجی از اعضای هییت علمی گروه اقتصاد و توسعه روستایی دانشگاه لرستان و کارشناسان جهاد کشاورزی تایید شد. برای سنجش پایایی از پیش ‏آزمون و محاسبه ضریب پایایی تتای ترتیبی استفاده شد. پردازش داده ‏ها با نرم ‏افزار (SPSS) انجام گرفت. در این پژوهش نتایج آزمون من ویتنی نشان داد که گرایش جوانان متاهل به نسبت مجرد و مردان به نسبت زنان به شغل کشاورزی به ‏طور معنی داری بالاتر می باشد. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد عامل ‏های بازدارنده ی گرایش جوانان روستایی به اشتغال در بخش کشاورزی در شهرستان خرم آباد به ترتیب اهمیت در شش دسته؛ اقتصادی، طبیعی، اجتماعی-فرهنگی، شغلی، خدماتی و مهارتی دسته ‏بندی ‏شدند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
90 -106
لینک کوتاه:
magiran.com/p2117710 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.