نقشه دانش حکمرانی درحوزه آب: معرفی گزیداری نوین برای مدیریت پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی

پیام:
چکیده:
در سال های اخیر بررسی های گسترده ای در زمینه ی حکمرانی آب انجام شده؛ اما ترسیم نقشه دانش و شبکه هم رخدادی واژگان آن برای نحستین بار در این بررسی مورد توجه واقع شده است. نقشه ی دانش می تواند منبع ها و روندهای دانش و کم بودهای آن را مشخص کند. این موضوع با تمرکز بر حکمرانی آب به عنوان حوزه ای نوین از دانش انجام شده است. برای انجام این تحقیق، درآغاز، داده ها از پایگاه اطلاع رسانی اسکوپوس سفارش داده شدند. آن گاه، مرحله های داده آمایی انجام و بر پایه ی هدف های تحقیق، داده های نهایی با استفاده از الگوریتم های مبتنی بر تحلیل شبکه ی اجتماعی در نرم افزار VOSviewer ارزیابی شد. یافته ها نشان دادند که از میان بیش از هفت هزار مقاله و 14 هزار نویسنده، کشورهای آمریکا، هلند و استرالیا بیش ترین انتشارها و نویسندگانی چون کلاودیا پول-وستل و جوییتا گوپتا بالاترین ارجاع ها را داشته اند. خوشه ی فکری پول-وستل، بیش ترین تراکم شبکه را دارا بود. از آسیا چین و هند در پایان فهرست بودند. تحلیل هم رخدادی واژگان، پنج خوشه ی پژوهشی در حکمرانی آب را آشکار ساخت که: شامل اقدام جمعی، سازگاری، آب زیرزمینی و تجربه ها؛ ظرفیت سازی، کشاورزی، تغییر اقلیم، خشکسالی و تاب آوری؛ شواهد، مشارکت، مدیریت یکپارچه، فناوری و اجرا؛ حقوق بشر، انرژی، بهداشت، راه حل ها و محیط زیست؛ و تعارض ها، همکاری ها، ارزیابی، سیاست و قدرت می شود. کاربست رویکرد نقشه دانش برای دست یابی به یک دیدگاه کل نگر در مسیر پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی آینده پیشنهاد می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
106 -126
لینک کوتاه:
magiran.com/p2117711 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.