عامل های موثر بر عملکرد شغلی مروجان مسئول پهنه در استان گلستان

پیام:
چکیده:
هدف این تحقیق، شناسایی و معرفی عامل های موثر بر عملکرد شغلی مروجان مسیول پهنه های تولیدی می باشد. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و داده ها، با استفاده از ابزار پرسش نامه (استاندارد پاترسون، استاندار هرزبرگ و پرسش نامه محقق ساخته) گردآوری شد. برای تعیین روایی ابزار اندازه گیری، از روش اعتبار شکلی و محتوایی از نوع صوری و برای تعیین میزان پایایی از ضریب تتای ترتیبی (966/0 - 797/0 θ=) استفاده شد. جامعه ی آماری تحقیق 549 تن مروجان مسیول پهنه های تولیدی در استان گلستان و حجم نمونه در سه منطقه ی شمال، مرکز و جنوب استان برابر با 344 تن بود که با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد. نتایج توصیفی نشان داد میانگین میزان عملکرد شغلی مروجان مسیول پهنه های تولیدی استان گلستان 89/3 از 5 در حد زیاد بوده است. نتایج تحلیلی با استفاده از ضرایب هم بستگی نشان داد که متغیرها و عامل هایی نظیر، توانمندی های فنی حرفه ای، مشارکت رسمی، اعتماد بین شخصی و نهادی، سرمایه اجتماعی، عوامل انگیزشی و بهداشتی، عوامل سازمانی و میزان تحصیلات، با میزان عملکرد شغلی مروجان مسیول پهنه های تولیدی ارتباط معنی داری داشتند. نتایج تحلیل رگرسیون ترتیبی نشان داد که به ترتیب اهمیت عامل های حضور مروجان در پهنه، تعامل اجتماعی، مشارکت غیر رسمی، امکانات و تجهیزات، عوامل انگیزشی و بهداشتی و سرانجام سطح تحصیلات بر میزان عملکرد شغلی مروجان موثرند. پیشنهاد می شود سازمان های جهاد کشاورزی برای افزایش عملکرد شغلی مروجان، تقویت عامل های ذکر شده را در برنامه های آتی خود قرار دهند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
145 -159
لینک کوتاه:
magiran.com/p2117713 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.